55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SLE SEYRİNDE ORTAYA ÇIKAN FAHR SENDROMU
AHMET BUĞRUL 1 LEYLA KÖSE LEBA 1 MUSTAFA KARAAĞAÇ 2 ELİF HİLAL KORKMAZ 3 EMİNE GENÇ 1

1- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI
2- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİMDALI
3- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
 
Olgu:

Amaç: Bu olgu Fahr sendromu etiyolojisinde SLE’nin nadir görülen bir neden olması nedeniyle sunulmuştur. Hasta sol tarafında kasılmalar sonrası gelişen güç kaybı ve denge bozukluğu yakınmaları ile acil servise baş vurmuştu. Acil servisteki nörolojik muayenesinde motor defisit gözlenmedi, horizontal ve vertikal bakışlarda hızlı fazı bakış yönünü gösteren nistagmus ,alt ektremitelerde bilateral DTR’lerde artış ve Babinski refleksi pozitifliği ile yürüyüş ataksisi saptandı. Yöntem: Kraniyal BT’de bazal gangliyonlar, sentrum semiovale ve serebellar subkortikal bölgelerde bilateral kalsifikasyonlar, EEG’de mültipl epileptik odaklar gözlendi. Hastanın serum kalsiyum, fosfor, parathormon, kalsitonin, üre, kreatin, alkalen fosfataz, SGOT, SGPT düzeylerini de içeren temel biyokimyasal ve hematolojik tetkik sonuçları normaldi. ANA, anti dsDNA, anti-sm antikor, anti sm/rnp sonuçları pozitif bulundu. Sonuç: Beyinde kalsifikasyonlara yol açabilecek öncelikli nedenlerden metabolik , endokrin , toksik , veya enfeksiyoz bir sekonder etiyolojinin saptanmaması ve aile öyküsünde benzer yakınmaları olan bireylerin bulunmaması hastada Fahr sendromunun SLE’ye ikincil olarak gelişmiş olduğunu düşündürmüştür. Yorum: Olgu literatürde raporlanmış diğer olgular eşliğinde tartışıldı.