55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MULTİPL SKLEROZ TANILI HASTADA CORE STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN GÖVDE POZİSYON DUYUSU İLE DENGE ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: OLGU SUNUMU
MERVE BULGUROĞLU 1 HALİL İBRAHİM BULGUROĞLU 2 AYNUR AYŞE KARADUMAN 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
2- ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ PROGRAMI
 
Olgu:

Amaç: Multipl skleroz hastalarında, denge bozuklukları yaygın görülen problemlerden biri olup bu denge kaybının birçok faktörle ilişkisi bulunmaktadır. Litetatürdeki çalışmalar Multipl Sklerozlu hastalarda denge bozukluğu ile gövde pozisyon duyusu ve core stabilite arasında ilişkiler olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, bir olgu üzerinden Multipl skleroz tanılı hastalarda core stabilizasyon temelli Pilates egzersiz eğitiminin gövde pozisyon duyusu ve dengeye etkilerinin araştırılmasıdır. Yöntem: Core stabilizasyon temelli Pilates egzersizleri 6 hafta boyunca haftada iki gün uygulandı. Denge, Biodex-sway ve BESTest ile, gövde pozisyon duyusu Dualer IQ digital inklinometre ile değerlendirildi. Core stabilite ise; Core stabilitenin iki komponenti olan core endurans ve core güç olarak ayrı ayrı değerlendirildi. Core kaslarının statik enduransı, McGill protokolü kullanılarak; lateral köprü testi, Modifiye “Biering-Sorensen” testi, gövde fleksiyon testi ve “prone bridge” testi ile değerlendirildi. Core güç değerlendirmesi için ise ‘’sit ups’’ ve ‘’modifiye push ups‘’ testleri kullanıldı. Sonuç: 6 hafta sonucunda olgumuzda; Biodex postüral stabilite ve Biodex modifiye sensöri organizasyon ölçüm sonuçlarında azalma, Biodex stabilite limiti testi ve BESTest skorlarında artış görülmüştür. Pilates egzersizleriyle gövde pozisyon hissinde artış gözlenmiştir. Core endurans ve core güç test sonuçlarında da anlamlı artışlar meydana gelmiştir. Yorum: Olgumuzda Pilates egzersizleriyle gövde pozisyon hissinde artış gözlenmiştir. Gövde pozisyon hissindeki bu artış, hastamızın denge gelişimine katkıda bulunduğunu düşünmekteyiz. Sonuç olarak, 6 hafta boyunca haftada 2 kez uygulanan core stabilizasyon temelli Pilates egzersizleri Multipl Skleroz hastalarında core stabilite ve gövde pozisyon hissini geliştirip, dengeyi artırmada etkilidir.