55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ALTİTUDİNAL GÖRME KAYBI-NADİR GÖRÜLEN OKULER TUTULUMLU NÖROBRUSELLOZ VAKASI
GÜRSAN GÜNEŞ UYGUN 1 HÜLYA TİRELİ 1 CENK MURAT ÜNVERDİ 1 BUSE RAHİME HASIRCI BAYIR 1

1- HAYDARPAŞA NUMUNE EAH, NÖROLOJİ
 
Olgu:

GİRİŞ Bruselloz, multi-sistemik bir hastalıktır. Bu yazıda optik nörit etyolojisi araştırılırken bruselloz tanısı konulan bir olgudan yola çıkılarak, brusellozun nadir komplikasyonlarından biri olan göz tutulumu irdelenmiştir. VAKA 43 yaşında erkek hasta, sol gözde ani, ağrısız görme kaybı nedeniyle başvurduğu nöroloji kliniğimizde, solda optik disk ödemi, vizyon kaybı, konfrontasyon muayenesinde solda alt görme alanında defekt saptanması üzerine anterior iskemik optik nöropati ön tanısıyla interne edildi. Brusella aglutinasyonu coombs antiserumu 1/640 titrede pozitif bulundu. Anamnezinde pastörize edilmemiş çiğ sütten yapılmış peynir yeme öyküsü mevcuttu. Ampirik olarak rifampisin 600 mg 2x1 p.o, doksisiklin 100 mg 2x1 p.o , seftiakson 2x1 gr IV başlandı. Tedavi süresi 6 hafta olarak belirlenen hastanın kan kültüründe üreme saptanmadı. Oftalmolojik muayenesinde vizyonun sağda 0.8, solda 0.2 düzeyinde olduğu; fundus anjiyografisinde vitreusta tekli hücreler, sağda koroidit odağı solda optik nöropati, papilla hiperemik optik disk nazalinde retinit odağı izlendi. Görme kaybının Brucella spp ilişkili sol anterior optik nöropati olduğu düşünüldü. Nöroretinit varlığı nedeniyle tedaviye Prednol 32 mg p.o eklendi. Tedricen azaltılması planlandı. BOS’ta Brucella Lam-Tüp Aglutinasyon negatif ve serumda Brusella-IgM negatif bulundu. Brusella-IgG 2.47 pozitif saptanması nedeniyle kronik dönemde olarak değerlendirildi. Üçlü antibiyotik, prednol 32 mg/gün tedavisiyle taburcu edildi. 6.ayda vizyon iki gözde 10/10 düzeyinde ölçüldü. Vitreus inflamasyonunun, makula ödeminin tama yakın düzeldiği görüldü. Solda altitudinal görme kaybının ancak kısmi olarak düzeldiği saptandı. SONUÇ Bu olguyla endemik bölgelerdeki bruselloz hastalarında rutin oftalmolojik muayene yapılması gerektiği vurgulanmıştır.