55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MİGREN BAŞ AĞRISI İLE GİDEN BENİGN EPİZODİK UNİLATERAL MİDRİYAZİS OLGUSU
SERHAT OKAR 1

1- KARS HARAKANİ DEVLET HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş : Benign epizodik unilateral midriazis (BEUM) migrenle ilişkisi iyi bilinen fakat patofizyolojisi net aydınlatılamamış bir fenomendir. İyi seyirli, geçici, tek taraflı pupil dilatasyonu ile karakterizedir. Kadın cinsiyeti daha sık etkilemekle beraber erkeklerde ve çocuklarda da görülebilir. Olguların özgeçmişinde ve/veya soy geçmişinde genelde migren öyküsü bulunmaktadır. Olguda kliniğimize baş ağrısı ve midriyazis ile başvuran bir erkek hastada gördüğümüz BEUM fenomenini (göz bulgularının resimleri ile) tariflemekteyiz. Olgu : 37 yaşında, bilinen herhangi bir hastalığı, migren öyküsü ve kullandığı ilaç olmayan erkek hasta acil servise şiddetli baş ağrısı (visüel ağrı skalası (VAS) skoru 8/10) ve sol göz bebeğinde büyüme şikayetleri ile başvurdu. Yaklaşık 4 saattir olan baş ağrısı enseden başlayıp kafa sol yarımına yayılan, zonklayıcı vasıfta olup bulantı, fotofobi ve sonofobi eşlik etmekteydi. Nörolojik muayenede sol taraflı midriazis dışında bulgu yoktu. Göz dibi muayenesi normaldi. BT, BT angiografi ve MR görüntüleri normal olarak değerlendirilen hasta hospitalize edildi. 8 lt/dk akışında 45 dakikalık maske ile oksijen uygulaması sonrası hastanın VAS skorunun 2/10’a gerilediği ve göz bulgularının düzeldiği izlendi. Takiplerinde basit analjezikler ile ağrısının tamamen kaybolduğu izlendi. Sonuç: BEUM’in mekanizması tam bilinmemekle beraber fenomenin internal oftalmoplejik migrenin bir formu olduğunu veya silier ganglion iskemisi ile giden bir oküler migren tipi olduğunu düşündüren bulgular mevcuttur. Bir seride olgulara %58 oranında migrenin eşlik ettiği, kadın cinsiyetin ve migren öyküsünün risk faktörü olduğu bilinmektedir. Nadir görülmekle beraber midriyazis ayırıcı tanısında akılda tutulması gereken bir fenomendir.