55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SİLDENAFİL KULLANIMI İLE İLİŞKİLENDİRİLEN AKUT İSKEMİK İNME OLGUSU
FETTAH EREN 1 AYŞEGÜL DEMİR 1 GÖZDE ÖNGÜN 2 AYDIN TALİP YILDOĞAN 2

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KONYA
2- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, KONYA
 
Olgu:

Sildenafil, fosfodiesteraz tip 5 (PDE-5) inhibisyonu yapan ve erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Serebral etkilerine ilişkin veriler yetersizdir. İlaç ilişkili geçici global amnezi, serebral hemoraji, nöbet ve okülamotor paraliziler görülebilmektedir. İskemik inme ise yalnızca birkaç hastada bildirilmiştir. Yetmiş dört yaşında erkek hasta, altı saat önce başlayan sağ kol ve bacakta güç kaybı yakınması ile acil servise getirildi. Özgeçmişinde iki yıldır olan hipertansiyon dışında hastalık yoktu. Sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı yoktu. Nörolojik muayenesinde bilinci uykuya meyilli idi. Hasta ile sözel iletişim kurulamıyordu. Pupil ışık cevabı normaldi. Sağ nazolabial oluk silik olup santral fasiyal paralizi ile uyumluydu. Kas gücü, sağ kol ve bacakta 2-3/5 olarak değerlendirildi. Derin tendon refleksleri alt ve üst ekstremitelerde hipoaktifti. Babinski belirtisi sağda pozitif olarak bulundu. Beyin difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de sol frontotemporoparietalde, kortikal-subkortikal alanlarda yaygın hiperintensite ve görünüşteki difüzyon katsayısı (ADC) haritalamasında bu alanlarda hipointensite belirlendi. Etiyolojik değerlendirmede kardiyak ve vasküler risk faktörü saptanmadı. İnme anı hakkında tekrar görüşüldüğünde, semptomlar başlamadan iki saat önce 100 mg sildenafil aldığı öğrenildi. Mevcut klinik durumun sildenafil ile ilişkili olabileceği düşünüldü. 72 saat sonra çekilen BBT’de sol frontotemporoparietal kortikal-subkortikal alanlarda, derin beyaz cevherde ve bazal ganglionlarda yaygın hipodansite görüldü. Sol lateral ventrikül basılıydı ve yaklaşık 9 mm şift vardı. 5 gün sonra hastada diabetes insipidus gelişti. Hasta yatışın dokuzuncu günü eks oldu. Bu olgu sunumunda sildenafilin olası nörolojik yan etkileri üzerinde durulmuştur. Sildenafil kullanımı ile iskemik inmenin ilişkisi değerlendirilmiştir.