55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GEÇİCİ İSKEMİK ATAK (GİA) İLE TAKİP EDİLEN VE HİPOTİROİDİK ENSEFALOPATİ TABLOSU GELİŞEN HASTA : OLGU SUNUMU
SENA BONCUK 1 ALPER ERYILMAZ 1 MUSTAFA KARABACAK 1 TÜRKAN ACAR 1 YEŞİM GÜZEY ARAS 1

1- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Geçici iskemik atak (GİA) erken dönem stroke riskini öngören bir nörolojik acildir. Beyinde enfarkt gelişmeden , lokal serebral iskemiye eşlik eden nörolojik semptomlardan oluşur. Hipotiroidi, sık görülen ve tedavisiz kaldığında ölümcül seyredebilecek bir tiroid hormon eksikliği tablosudur. Hiç semptom vermeyeceği gibi, halsizlik, kilo alma, kabızlık, soğuk intoleransı gibi semptomlarla da seyredebilir. 65 yaş üstünde ve kadınlarda sıklığı artmaktadır. Burada kliniğimize GİA ön tanısı ile yatırılan ve takiplerinde hipotiroidik ensefalopati tanısı alan olgu sunulmuştur. OLGU:83 yaş kadın hasta acil servise yaklaşık 1 saat süren konuşmada peltekleşme ile başvurdu. Hipertansiyon ve koroner arter hastalığı tanıları mevcuttu. Nörolojik muayenede patolojik bulgu saptanmadı. Beyin BT ve Diffusion MRI’da patoloji izlenmedi. Acil serviste bakılan biyokimya ve hemogram rutinleri normal sınırlardaydı. Hasta GİA ön tanısı ile nöroloji servisine yatırıldı. Yatışının 24. saatinde konfüzyon, oral alım azlığı, yer-zaman-kişi oryantasyonu bozukluğu gelişti. Nörogörüntülemeleri tekrarlanan hastada patoloji saptanmadı. Yapılan kan tahlillerinde TSH: 58 T3:1,81 T4:6,28 saptanması üzerine hasta hipotiroidi tanısı ile dahiliyeye konsülte edildi. Hastaya dahiliye hekimi tarafından hipotiroidik ensefalopati tanısı ile levotiroksin 25 mg/gün başlandı ve doz tedrici olarak arttırıldı. Tedavinin birinci haftasında hastanın nörolojik muayenesi normal sınırlar içerisinde idi. TARTIŞMA: GİA, beyin enfarktı olmadan serebral iskemiye eşlik eden ve çoğunlukla 1 saatten kısa süren nörolojik semptomlardan oluşur.Diabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, hiperlipidemi, ileri yaş ortak risk faktörleridir. Hipotiroidi tedavi edilmediğinde ölümcül seyredebilir ve ileri yaş ile kadın cinsiyette daha sık görülür. Akut iskemik inmede özellikle GİA’da hipotiroidinin eşlik edebildiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Bizim olgumuz da benzer şekilde ileri yaş kadın hasta olup GİA tanısı ile takip edilirken hipotiroidi saptanmıştır.