55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
STATİN KULLANIMININ TROMBOLİTİK TEDAVİ ALAN AKUT İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA PROGNOZA ETKİSİ
EDA ASLANBABA BAHADIR 1 SEYDA ERDOĞAN 1 TEHRAN ALLAHVERDİYEV 1 MİNE HAYRİYE SORGUN 1 CANAN TOGAY IŞIKAY 1

1- ANKARA TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Statin tedavisi, iskemik inmenin primer ve sekonder korunmasında önemli bir yer tutmaktadır. Statinlerin, kolesterol düşürücü etkilerinin yanı sıra, doz bağımlı pleiotropik ve nöroprotektif etkileri de olduğu düşünülmektedir. Statin kullanan hastalarda iv trombolitik tedavi sonrası daha çok semptomatik intraserebral hemoraji geliştiğini gösteren çalışmalar vardır. Akut iskemik inmeli hastalarda statin kullanımının klinik iyi sonlanımla ilişkisine ilişkin de çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmada statin kullanımının iv trombolitik alan hastalarda prognoza ve intraserebral kanamaya etkisi değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem:

Ocak 2012-Mart 2019 arasında Ankara Tıp Fakültesi’ne akut iskemik inme ile ilk 4.5 saatte başvuran ve iv trombolitik tedavi alan 156 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların kayıtları yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalıklar, başvuru NIHSS skoru, antiagregan ve antikoagülan kullanımı ve statin kullanımı açısından incelendi. Hastaların 24. saat NIHSS skorları, 3. ay modifiye rankin skorları, tedaviden 24 saat sonra çekilen BBT bulguları kaydedildi. İntraserebral kanamalar ECASS çalışmalarındaki sınıflama (HT1, HT2, PH1, PH2, PHr), NINDS ve PROACT çalışmalarındaki 2 farklı tanımlama kullanılarak incelendi. İstatistiksel yöntem olarak ki-kare ve Mann-Whitney testleri uygulandı.

Bulgular:

Statin kullanan ve kullanmayan hastalar; demografik özellikler, komorbid hastalıklar ve başvuru NIHSS skorları açısından farklı değildi. İki grup arasında; prognostik faktörlerden 24. saat NIHSS skoru, 3. ay modifiye Rankin skoru, mortalite ve semptomatik intraserebral kanama açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç:

Çalışmamızın sonucunda statinlerin iv trombolitik verilen akut iskemik inmeli hastaların klinik sonlanımında pozitif ya da negatif etkisi olmadığı görüldü. Semptomatik intraserebral kanama komplikasyonu açısından da anlamlı bir fark saptanmadı.