55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İNSİDENTAL OLARAK SAPTANAN RATHKE CLEFT KİSTİ
ZEYNEP ÖZÖZEN AYAS 1 PINAR UZUN USLU 1 ÖZLEM ŞAHİN 1 GÜLGÜN UNCU 1 AYHAN DEMİR 1

1- ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ, NÖROLOJİ BÖLÜMÜ, ESKİŞEHİR
 
Olgu:

Giriş: Rathke cleft kisti, rathke yarığının embriyonik artıklarından köken alan sellar/suprasellar bölgenin nadir kistik lezyonlarıdır. Genellikle asemptomatik olup, görüntüleme ve otopsilerde saptanırlar. Semptomatiklerin çoğu 5-15mm çaptadır ve nadiren büyük boyutlara ulaşmaktadır. Bu yazıda, insidental olarak saptanan, nadir görülen Rathke cleft kistli olgu sunulmuştur. Olgu Sunumu: Kırk yaşında erkek hasta boyun ağrısı ve hareket kısıtlılığı nedeniyle fizik tedavi bölümü tarafından değerlendirilirken servikal MRG’de sagital kesitte hipofiz kalınlığında artma ve hipofiz bezi içinde 8x6 mm boyutlarında lezyon açısından danışıldı. Hastanın non-spesifik başdönmesi dışında aktif nörolojik şikayeti yoktu. Nörolojik muayenesi normal olan hastanın rutin kan testleri normal sınırlarda idi. Servikal MRG’de izlenen lezyon için ayrıntılı beyin, hipofiz MRG’si yapıldı. Hipofiz MRG’de T2A’da hipo, T1A’da hiperintens, belirgin kontrastlanma gözlenmeyen, Rathke cleft kisti ile uyumlu yoğun içerikli, proteinöz kistik lezyon saptandı. Prolaktin, büyüme hormonu, TSH ve ACTH değerleri normal sınırda idi. Hasta klinik ve radyolojik takibe alındı. Tartışma: Rathke cleft kisti genellikle benign kistler olup, bası bulguları veya endokrinolojik bozukluk varlığında tedavi edilmelidirler. İnsidental olarak saptanmış asemptomatik ise vakaların takibi önemlidir.