55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İZOLE BİLATERAL MEZENSEFALİK AKUT İSKEMİK İNME
HİKMET ABBASZADE 1 YASEMİN AKINCI 1 BADE GÜLEÇ 1 MELDA BOZLUOLCAY 1

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ. NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Serebrovasküler hastalıklar (SVH) en sık görülen nörolojik hastalık grubunu oluşturmakta, ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Tüm SVH’ ların %80’ni iskemik inmeler oluşturmakta ve beyin sapı iskemik inmeleri iskemik inmelerin %10-luk bir kısmını kapsamaktadır. Olgumuzda nadir görülen izole bilateral mezensefalon iskemisi görüntüleri ve kliniği ile sunulmaktadır. Olgu ani gelişen göz kararması, bilateral göz kapaklarında düşüklük, konuşma bozukluğu ve dengesizlik şikayetleri ile acil servisimize başvuran, öz geçmişinde hepatit c, perferik ve koroner arter hastalığı, hipertansiyon, diyabetes mellitus, opere mesane kanseri öyküsü olan 45 yaş erkek hasta hospitalize edilmiştir. Nörolojik müayenede: uykuya meyilli ve non-koopere olan hastanın direkt ve indirekt ışık refleksi sol gözde alınamadı, sağ gözde zayıfdı. Anizokorisi (sol pupilla midriyatikdi) ve bilateral pitozisi vardı. Sağda minimal fasial asimmetri dışında kranial sinirlerinde hiç bir özellik saptanmayan hastanın kas gücü global 5/5, Babinski sağda ekstansör yanıtlı ve konuşması dizartrikdi. Yapılan kranial manyetik rezonans (MR) incelemede mezensefalonda bilateral, özellikle solda akut diffüzyon kısıtlanması saptandı. Servikal ve kranial MRA’da anlamlı bir patoloji saptanmadı. Kardiyoembolik etiyoloji açısından yapılan incelemeler normal sınırlarda değerlendirildi. Hastanın tedavisi düzenlenerek takibimize alındı. Takipler sırasında bilateral pitozis kliniğinde hiç bir ilerleme olmadı. Göz hastalıkları ile konsültasyon sonucu 6 ay sonra levator palpebra operasyonu planlandı. Olgumuz izole bilateral mezensefalon iskemisi olan hasta, MR görüntülemeleri ve hastanın yaşamını kısıtlayan bilateral pitozis ile nadir olgu olduğu için paylaşılmıştır.