55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
EL, GÖZ VE AYAK DOMİNANSI ARASINDAKİ UYUMUN İNCELENMESİ VE EKSTREMİTE DOMİNANSININ DENGE ÜZERİNE OLAN ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
MUHAMMED ALİ SAİN 1 DİLEK TOP KARTI 2 NEŞE ÇELEBİSOY 3

1- EGE ÜNİVERİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SİNİRBİLİM ANABİLİM DALI
2- SBÜ, İZMİR BOZYAKA EAH, NÖROLOJİ KLİNİĞİ, İZMİR
3- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Bu çalışma, serebral dominansın belirleyicisi olarak değerlendirilen el dominansı ile göz-ayak dominansı arasındaki uyumu ortaya koymayı ve statik postürografik (US testi) analiz ile elde edilen verilerle ekstremite dominansının postür ve denge üzerine olan etkisini araştırmayı amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörosensoriyel Laboratuvarında; 18-45 yaş aralığındaki sağlıklı 60 katılımcının dahil edilmesiyle gerçekleştirildi. Katılımcıların el, ayak ve göz dominansları belirlendi, postürografik analizi alındı. Verilerin istatiksel analizleri için IBM SPSS Statistics 25.0 Programı kullanıldı. Nümerik değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk ve Kolmogorov smirnov testi ile incelendi. Kategorik değişkenler için Pearson Ki-Kare ve Fisher Kesin Ki-KareTesti kullanıldı. Bağımsız grupların karşılaştırmasında verilerin normal dağılıma uygunluk sağlaması durumunda Independent Samples T testi, sağlamadığı durumda ise Mann WhitneyU testi kullanıldı.

Bulgular:

Sağlaklar ve Solaklar arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık izlenmedi(p>0.05). Gruplar arasında el ve ayak dominansı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki izlenirken(p<0.001), benzer ilişki el ile göz dominansı arasında(p=0.063) ve göz ile ayak dominansı arasında (p=0.054) izlenmedi. Çalışmamızda el-göz-ayak uyumu üçlü olarak değerlendirildiğinde sağ-sağ-sağ uyumu%23, sol-sol-sol uyumu%31 olguda izlendi. El ve ayak dominansına göre US testinde; gruplar arasında el ve ayak dominansına göre postürografi değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi(p> 0.05)

Sonuç:

Bulgularımız literatüre benzer şekilde el dominansının göz ile zayıf, ayak ile güçlü bir uyum gösterdiğini doğrulamıştır. Bu çalışmayla NeuroCom System Balance Master postürografi cihazı ilk kez ekstremite dominansının ve görmenin postür ve denge üzerine etkisini ortaya konulmuştur, ayrıca; statik postürografide göz açık-kapalı kayıtlamalarda saptanan salınım hızlarının ayak dominansını belirlemede ek katkı sunmadığını göstermiştir.