55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MR’ DA HİPERİNTENS LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA ZORLUKLAR , NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİNDE GÖRÜLEN HER T2 HİPERİNTENS LEZYON MS MİDİR?
Nurhan Kaya Tutar 1 Sinem Yazıcı Akkaş 1 Elif Söylemez 1 Sami Ömerhoca 1 Nilüfer Kale 1

1- BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç:

Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ile birlikte insidental olarak T2 ağırlıklı imajlarda ak madde hiperintensitelerine (WMH) rastlanmakta ve bunlar unidentified bright object (UBO) olarak adlandırılabilmektedir. Bu lezyonların etyolojisi bilinmemektedir. İleri yaşta hipertansiyon, diyabet, serebrovasküler hastalıklar risk faktörleri olabilir. Gençlerde ise Multipl Skleroz (MS) ayırıcı tanıda düşünülebilmektedir, bu lezyonlar ile radyografik tanı ölçütlerinin yanlış yorumlanması hatalı MS teşhisine neden olabilmektedir.Bu çalışma ile nonspesifik şikayetlerle başvuran ve MR’da nonspesifik T2 hiperintens lezyonlar saptanan hastalara ayırıcı tanıları ve klinik gidişlerine yaklaşımı tartışmayı amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamızda insidental nonspesifik T2 lezyonlar saptanarak MS ünitesine yönlendirilen hastalar değerlendirildi. Komorbid hastalıklar, ek nörolojik hastalığı olan hastalar, antiagregan kullanan, iskemisi olan, kardiak hastalığı olanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların başvuru şikayetleri ve nörolojik muayeneleri retrospektif değerlendirildi, yapılan ileri incelemeler ve tedavi önerileri gözden geçirildi.

Bulgular:

Çalışmaya toplam 54 hasta (% 88,8 kadın) alındı. Hastaların yaş ortalaması 40,9 yıl ve takip süresi ortalaması 18,34 ay idi. Hastaların ilk geliş şikayetleri sırası ile; baş ağrısı, baş dönmesi, dengesizlik ve uyuşmaydı. Hastaların 8’inde (%14,8) nörolojik bulguda patoloji saptandı. Kontrol MR yapılmış olan 28 hastanın 2’sinde (%5,6) yeni lezyon ve başka 2 hasta da (%5,6) lezyonlarda regresyon görüldü. 8 hastanın BOS inceleme sonuçlarına ulaşıldı. BOS parametreleri (hücre, biokimya), OKB band ve IgIndex incelemeleri değerlendirildi; patoloji yada OKB pozitifliği saptanmadı. Hastaların 37’si (%68) vaskülit yönünden değerlendirildi ve sadece 3’ünde (%8) patoloji saptandı.

Sonuç:

Kranial MR’daki spesifik olmayan beyaz madde anormallikleri MS’i taklit edebilmektedir. MS tanısı için tanı kriterleri, muayene ve ayrıntılı öykü beraber uygulanmalıdır. UBO’lara takip tedavi yaklaşımları hala bilinmemektedir ve ileri çalışmalar gereklidir.