55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARKİNSONİZM BULGULARI İLE BAŞVURAN VE BEYİN TM TANISI ALAN BİR OLGU
SENA BONCUK 1 YONCA ÜNLÜBAŞ 1 MUSTAFA KARABACAK 1 YEŞİM GÜZEY ARAS 1 TÜRKAN ACAR 1

1- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş:Parkinsonizm; bradikinezi, bradimimi, rijidite,tremor gibi bulgularla seyreden bir klinik sendromdur. İdiopatik Parkinson hastalığı bu sendromun en sık sebebidir. Bunların dışında pek çok etken ise sekonder parkinsonizm tablosuna sebep olabilir. Sekonder parkinsonizmde altta yatan etyolojik faktöre bağlı olarak bazal ganglion hücrelerinin etkilenir veya doğrudan beyin hasarı oluşur. Bazı ilaçlar, iskemi, stroke, toksik tablolar ve nadir olarak da neoplazmlar parkinsonizme sebep olabilir. Burada tarafımıza parkinsonizm bulguları ile başvuran ve nörogörüntülemelerinde beyin tümörü saptanan olgu sunulmuştur. Olgu:75 yaş erkek hasta hareket hastalıkları polikliniğimize hareketlerde yavaşlama, yüzde donuklaşma, konuşmada bozulma sol kol ve bacağını kullanamama şikayetleri ile başvurdu. Hastanın şikayetleri son üç-dört aydır mevcuttu. Özgeçmişinde kolon ca’dan operasyon dışında özellik yoktu. Nörolojik muayenesinde bradimimi, solda bradikinezi, solda üst ve alt ekstremitede rijidite ve postüral instabilite mevcuttu.Yapılan kranial MRI incelemesinde sağ temporoparietalde , lateral ventirkülü etkileyen geniş ödemin de mevcut olduğu yer kaplayıcı lezyon görüldü. Geçirilmiş kolon ca’ya sekonder metastaz ön tanısı ile hasta beyin cerrahisine yönlendirildi. Opere edilen hastanın patolojik incelemesinde Kolon CA’ya bağlı metaztaz saptandı.3. ay kontrallerinde hastanın parkinsonizm bulgularında tama yakın düzelme saptandı.Tartışma:Parkinsonizm tablosuna ilaçlar, geçirilmiş iskemi, toksik ve metabolik patolojiler sebep olabilmektedir. Beyin neoplazmları da parkinsonizmin nadir görülen sebeplerinden biridir. Sıklıkla Parkinson tedavisine cevapları iyidir , ancak tümörün çıkarılması ile haftalar ya da aylar içerisinde tamamen regresyon görülebilmektedir. Özellikle akut ya da subakut başlangıçlı olan parkinsonizm olgularında beyin neoplazmlarını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu durumda yapılacak olan bir nörogörüntüleme ve erken tanı, tedavi ile hastada tam düzelme sağlanabilir.