55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DİABETES MELLİTUSA SEKONDER PONTİN DEMİYELİNOZİS VAKASI
ATAK KARABACAK 1 TUĞÇE GEZER 1 RAHŞAN İNAN 1 BANU ÖZEN BARUT 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Özet:

Santral pontin demyelinozis tipik olarak hiponatreminin hızlı düzeltildiği durumlarda karşılaşılan bir tedavi komplikasyonu olmakla beraber malnutrisyon ,alkolizm ve hepatik yetmezliğe ikincil olarak da gelişebilir.Literatürde sadece birkaç vakada diabete bağlı geliştiğini bildiren raporlar mevcut olduğundan bu olguyu tartışmayı amaçladık. 27 yaş kadın hasta bir aydır ilerleyici özellik gösteren yutma ve yürüme güçlüğü şikayeti ile başvurdu.Hastanın yapılan nörolojik muayenesinde sağ göz dışa bakış kısıtlılığı,her iki el ve ayakta hipoestezi,üst ekstremitelerde 5 sn kadar uzamış vibrasyon saptandı.Alt ekstremitede vibrasyon alınamadı.Dtr leri üstte normaktif alt ekstremitede se hipoaktif idi.Bilateral babinski pozitif saptandı.Motor defisit saptanmadı.Özgeçmişinde 18 yıldır tip 1 dm tanısı mevcut idi.Hasta bir aydır insulinlerini düzenli kullanmadığını belirtti.Hastanın servis takibi esnasında kan şekerleri yüksek seyretmekteydi.Yapılan Emg incelemesinde mikst tipte aksonal polinöropati saptandı.Kranyal manyetik rezonans görüntülemesinde t2 sekansında 17*13*20 mm boyutlara ulaşan periferal hipointens olup santral kesimi hiperintens izlenen T1 sekanslarda izointens kontrast tutulumu göstermeyen silik sınırlı odak görüldü.Mr spektroskopisinde kitle lehine bulgu saptanmadı.Hastanın şeker regülasyonu sağlanıp bir ay sonra kontrole çağırıldı.Takibinde yutma güçlüğü ve sol göz dışa bakış kısıtlılığının düzeldiği gözlendi.Çekilen kontrol mrg de lezyonun hala sebat ettiği fakat eskisine oranla sınırlarının silikleştiği gözlendi.Klinik ve görüntüleme bulguları eşliğinde hastada diabetes mellitus a sekonder pontin demyelinozis düşünüldü. Santral pontin demyelinozisin serum ozmolalitesindeki fluktuasyonlara bağlı geliştiği düşünülsede diabetin seyrinde görülmesi nadirdir.Progresif letarji, quadriparezi, dizartri, oftalmopleji,disfazi,ataksi pontin demyelinizasyonun karakteristik semptomlarıdır.Mrg de demyelinizasyon ile uyumlu sinyal artışı gözlenir.Özellikle klinik ve görüntülemenin pontin demyelinizasyonu düşündürdüğü durumlarda altta yatan belirgin bir sebep bulunamadığında hiperglisemiye sekonder olarak gelişebileceği akılda tutulmalıdır.