55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SEREBRAL VENÖZ TROMBOZA EŞLİK EDEN VASKÜLİTLERİN SIKLIĞI VE PROGNOSTİK SEYİRLERİ
FATMA ŞİMŞEK 1 NURAY BİLGE 1 MEHMET NURİ KOÇAK 1 GÖKHAN AYDOĞAN 1

1- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ
 
Amaç:

Serebral venöz tromboz (SVT) arteryel iskemilere göre daha nadir görülmekte olup genellikle hamilelik ve puerperium ile ilişkilendirilmektedir. Etiyolojisinde birçok farklı neden olup bunlardan biride vaskülitlerdir. Çalışmamızda SVT etiyolojisinde rol oynayan vaskülitlerin sıklığını ve prognozunu incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Ocak 2014 –Nisan 2019 tarihleri arasında SVT olarak takip edilen 46 hastanın dosyası retrospektif olarak tarandı. Hastaların klinik, demografik ve etiyolojik verileri incelendi. Etiyolojisinde vaskülit tesbit edilen hastalar ve prognostik seyirleri değerlendirildi.

Bulgular:

46 hastanın 43’ü kadın (%93,5 ), 3’ü (% 6,5) erkekti. Etiyolojik incelemede % 19,5 (n=9) gebelik ve puerperium, % 60,8 (n=28) idiyopatik,% 17,4 (n=8) vaskülit vardı. Vaskülit olan hastaların 7’si kadın 1’i erkekti. Vaskülit olan hastaların yaş ortalaması 37 idi. Vaskülitlerin dağılımı; Behçet hastalığı (n=6, (1 erkek, 5 kadın)), Sistemik Lupus Eritematozus ve Antifosfolipit antikor sendromu birlikteliği (n=1), Wegener granülomatozu (n=1) şeklindeydi. Rekanalizasyon süresi Wegener granülomatozu olan hastada 4 yıl, diğer hastalarda ortalama süre 4 aydı. 3 hastada superior sagittal sinüs, 3 hastada transvers sinüs, 2 hastada hem superior sagittal sinüs hem transvers sinüs tutulumu vardı. Vasküliti olan hastaların ikisinde puerperium dönemi ve oral kontraseptif kullanımı şeklinde eşlik eden ikincil risk faktörü vardı.

Sonuç:

SVT etiyolojisinde oral kontraseptifler, kafa travması, enfeksiyonlar, gebelik ve puerperium, tromboza genetik yatkınlık, vaskülitler yer almaktadır. Behçet hastalığında venöz tromboz görülme oranları %14, en çok tutulan venler superior sagittal sinüs ve transvers sinüslerdir. SVT ‘de tedavide önemli olan altta yatan etiyolojik nedenin tedavi edilmesi olup rekanalizasyon süreside etiyolojik nedene göre değişmektedir. Hastalığın prognozunu etiyolojik neden belirlemektedir.