55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SPONTAN İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYON VE SANTRAL DİABETES İNSİPİDUS BİRLİKTELİĞİNİN BULUNDUĞU BİR OLGU SUNUMU
ESRA DEMİR 1 ŞADİYE GÜMÜŞYAYLA 1 MERVE ÇİÇEK 1

1- ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANA BİLİM DALI
 
Olgu:

GİRİŞ: İntrakraniyal hipotansiyon, postural baş ağrısı ,beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncı düşüklüğü ve kranial MRG bulguları diffüz pakimeningeal kalınlaşma, subdural sıvı birikimleri ve beyin aksının aşağıya doğru yer değiştirmesi ile karakterize olabilen sıklıkla lomber ponksiyon(LP), spinal anestezi veya spinal travmalar sonrası BOS sızması ile sonuçlanan dural yırtılmalar, çeşitli metabolik tablolar ya da bir nedene bağlı olmaksızın spontan olarak meydana gelebilir.Bu olguda hastanemize postpartum beşinci gününde analjezik dirençli baş ağrısı ile başvuran bilinen diyabetes insipidus tanısı olan bir olguda spinal anesteziye bağlı ortaya çıkan intrakranial hipotansiyonu ve tedavisindeki zorlukları ele aldık. OLGU: Otuz yedi yaşında kadın olgu acil servise analjezik cevapsız şiddetli baş ağrısı, bulantı kusma ve denge kaybı şikayetiyle başvurdu , kranyel MRG’sinde intrakranial hipotansiyon bulguları saptanması üzerine kliniğimize yatışı yapıldı. Olgunun başvurusundan beş gün önce kombine spinal anestezi ile doğum öyküsü ve 10 yıl önce hipofiz adenom nedeniyle geçirdiği operasyon sonrası gelişen diyabetes insipidus (Dİ) öyküsü mevcuttu.Kraniyal MRG’de frontooksipitoparyetalde subdural hemoraji ,pontomezensefalik açı daralması, dural venöz sinüslerde dilatasyon,BOS miktarında azalmaya bağlı olarak bilateral lateral ventriküllerde silikleşme, diffüz dural kalınlaşma mevcuttu.Hastaya Dİ olması ve idrar çıkışının dengelenememesi nedeniyle oral ve subkutan desmopressin tedavisi uygulandı.Hastanın Spinal MRG incelemelerinde lomber 4-5 bölgesinde BOS kaçağı saptanması üzerine ‘Epidural Kan Yaması’ tedavisi uygulandı.Tedavi sonrası klinik şikayetleri ve MRG bulguları gerileyen hasta oral-subkutan desmopressin tedavisi ile taburcu edildi. Sonuç Spinal anestezi sonrası görülen intrakranial hipotansiyon vakaları klinik olarak birçok kez ekartasyon tanısı olup mutlaka görüntüleme yöntemleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Günümüzde efektif tedavisi olan ve tedavi edilmediği durumlarda ölümcül olabilen bu olgulara olgu sunumumuzda dikkat çekmek istedik.