55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MYASTENİA GRAVİS NEDENİYLE TİMEKTOMİ GEÇMİŞİ OLAN VE SUPERIOR ANOPSİ İLE PREZENTE OLAN NÖROMYELİTİS OPTİKA OLGUSU
TÜRKAN ACAR 1 SENA BONCUK 1 TURAN DOĞAN 1 YONCA ÜNLÜBAŞ 1 YEŞİM GÜZEY ARAS 1 DİLCAN KOTAN DÜNDAR 1

1- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

GİRİŞ: Nöromyelitis optika (NMO) optik sinir ve spinal kord tutulumu ile giden sinir sisteminin nadir bir demyelinizan hastalıktır. NMO ve Myastenia gravis (MG) birlikteliği çok nadir olarak bildirilmiştir. Bu yazıda kliniğimizde takip edilen ve MG tanısı olan ve NMO tanısı konulan olguyu sunmayı amaçladık. OLGU SUNUMU:34 yaş kadın hasta sol gözde görme azlığı ve göz ağrısı ile tarafımıza başvurdu. Sol göz üst yarımında bir haftadır görme kaybı şikayeti mevcuttu. Özgeçmişinde MG tanısı olup, 11 yıl önce timektomi öyküsü sonrası tam remisyonda takip edilmiş. Nörolojik muayenede bilateral optik diskleri nazalde hafif silik olarak değerlendirildi. Görme alanı muayenesinde konfrontasyonla sol üst yarımında görme kaybı saptandı. Diğer nörolojik muayene normal olan hasta, optik nörit ön tanısı ile nöroloji servisine interne edildi. IV pulse steroid tedavisi başlandı. Hastanın çekilen kranial MR’ ında sağ temporalde T2 flair kesitte hiperintens bir lezyon görüldü. Ayırıcı tanıya yönelik oligoklonal bant, aquaporin-4 antikoru ve otoimmun ensefalit paneli tetkikleri gönderildi. VDRL, Brucella antikoru, Herpes PCR çalışıldı. Aquaporin-4 antikoru pozitif saptanan hastanın diğer testleri negatif saptandı. Hastanın şikayetlerinde kısmi düzelme olması üzerine hasta taburcu edildi. 15 gün sonraki kontrolde hastanın aktif hiçbir şikayeti yoktu. Görme alanı normal sınırlardaydı. TARTIŞMA ve SONUÇ: NMO ve MG nadir görülen otoimmun hastalıklardır. Genellikle hastalar NMO tanısından yıllar önce MG tanısı almakta ve MG ye ait semptomlar daha ılımlı seyretmektedir. Çoğu vakada da NMO timektomi sonrası ortaya çıkmaktadır. Bu iki hastalığın birlikteliğinde ortak immunpatoloji ve benzer etyolojik faktörler de olabileceği düşünülmektedir. Bu bulgular NMO ve MG birlikteliğinin olabileceğini ve immun mekanizmaları hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini göstermektedir.