55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PONS ENFARKTINA BAĞLI GELİŞEN İZOLE PERİFERİK FASİYAL PARALİZİ OLGUSU
TÜRKAN ACAR 1 YONCA ÜNLÜBAŞ 1 SENA BONCUK 1 YEŞİM GÜZEY ARAS 1

1- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Periferik fasiyal paralizi (PFP) en sık karşılaşılan kraniyal nöropatilerden biridir Ponsun alt kısmını tutan laküner infarkt ve kanamalar infranükler fasiyal paralizinin nadir nedenleridir. Bu yazıda pons enfarktına bağlı gelişen izole PFP olgusu sunulmuştur. OLGU SUNUMU 61 yaşında kadın hasta 2 gün önce başlayan bulantı, kusma, sol yüz yarımında uyuşma ve ağızda kayma şikayeti ile acil servise başvurmuş. Geliş kan basıncı 180/110 mmHg olan hastanın PFP dışında diğer nörolojik muayenesi normaldi. Beyin tomografisinde patoloji saptanmayan hastanın difüzyon mrı’nda pons sol dorsal bölümde hiperintens laküner enfarkt alanı saptandı (figür 1). Antiagregan ve antihipertansif tedavi başlandı. Tedavisinin 7.gününde kısmi iyileşme ile taburcu edildi. TARTIŞMA Fasiyal paralizi hastalarının %75’ini Bell paralizisi oluşturur. Bell paralizili bir olguda etyolojinin aydınlatılması ve ayırıcı tanısının yapılması için birçok nedenin gözden geçirilmesi ve gerekir. Bell paralizisi tanısı konan hastaların bir kısmında önemli başka bir hastalığın bulunma ihtimalinin olabileceği unutulmamalıdır. Periferik fasiyal paralizili hastalarda Bell paralizisi ayırıcı tanısında; otitis media, kolesteatom, posttravmatik fasiyal paralizi, parotis tümörleri, santral fasiyal paralizi, Lyme hastalığı, HIV enfeksiyonu, Melkersson-Rosenthal sendromu, nörolojik hastalıklar, Sarkoidoz ve Sjögren sendromu gibi hastalıklar akılda tutulmalıdır. İnfarkt; sıklıkla 7. motor nukleus ponsun alt ¾ lük kısmında yer almaktadır. İskemik infarktların %7’ sini, arka sistem infarktlarının ise %15ini pons infarktları oluşturur . Sıklıkla baziller arterin perforan dalları ve diğer arka sistem küçük damarları tutulmakta ve etiyolojide de hipertansiyon suçlanmaktadır. SONUÇ: İzole dorsal pons iskemileri nadir olarak izole fasiyal paralizi ile karşımıza gelebilmektedir . Özellikle komorbiditesi yüksek olan PFP olgularında ayrıntılı anamnez alınmalı tetkik edilmeli, gereğinde nörogörüntülemeleri mutlaka yapılmalıdır.