55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
OTORİNOLARİNGOLOJİK PATOLOJİLER BAŞ AĞRISINDA ÖNEMLİ Mİ?
SUPHİ BULGURCU 1 MİRAÇ AYŞEN ÜNSAL 2

1- SBÜ SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ
2- SBÜ SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

Baş ağrısı etiyolojisinde nörolojik ve nörolojik olmayan patolojiler yer alabilmektedir. Çoğu zaman klinik muayeneye görüntüleme yöntemleri yardımcı olmaktadır. Görüntüleme yöntemlerinden kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG), nörolojik ve nörolojik olmayan patolojileri ayırt etmede önemli rol oynamaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Haziran 2108 ile Haziran 2019 tarihleri arasında baş ağrısı şikayeti ile başvuran yaş ortalaması 36,92+ 7,25 olan 18 kadın ve 13 erkek hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Kontrastsız MRG yönteminde nörolojik patoloji saptanmayıp otorinolaringolojik patolojiler izlenen hastalar kulak burun boğaz hastalıkları ile konsülte edilerek bulgular araştırıldı.

Bulgular:

Altı (%19,3) hastada mastoidit lehine bulgular saptandı. 6 hastadan 1’inde KBB muayenesinde kolesteatom saptanması üzerine operasyon uygulandı. Diğer 5 hastada muayanede patolojik bulgu saptanmaması üzerine takibe alındı. 6 (%19,3) hastada maksiler retansiyon kisti saptandı. Bu kistlerin ağrıya sebep olmadığı belirtildi ve takibe alındı. 6 (%19,3)hastada nazofarenkste yumuşak doku hiperplazisi saptandı. Bu hastaların 4’ünün endoskopik bakıda şüpheli görünüm saptanmadı. 2 hastadan biyopsi alındı ve sonuçları adenoid hipertrofisi olarak saptandı ve takibe alındı. 5 (%16,1) hastada pansinüzit bulguları izlendi. Bu hastalarda sinüzit medikal tedavisi ile şikayetlerinin düzeldiği saptandı. 5 (%16,1) hastada paranazal sinüslerde mukozal kalınlaşma izlendi. Endoskopik nazofarenks bakıda şüpheli görünüm olmaması üzerine takibe alındı. 2 (%6,4) hastada sfenoid sinüste fungus saptandı ve opere edildi. 1 (3,2) hastada petröz kemikte sıvı dansitesi saptandı ancak muayanede patolojisi olmaması üzerine takibe alındı.

Sonuç:

Otorinolaringolojik patolojiler baş ağrısı etiyolojisinde önemli yer almaktadır. Bu nedenle nörolojik bulgu saptanmayan baş ağrısı olan hastaları kulak burun boğaz hastalıkları ile birlikte değerlendirmeliyiz.