55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MULTİPL SKLEROZA YÖNELİK FARKINDALIĞI
BURCU YÜKSEL 1 EYLEM ÖZAYDIN GÖKSU 1 FERAH KIZILAY 2 YEŞİM ŞENOL 3

1- ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
2- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
3- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Multipl skleroz (MS), genç erişkinlerde en sık engelliliğe yol açan santral sinir sisteminin kronik, otoimmün, inflamatuar hastalığıdır. Nöroloji stajı yapan 5.sınıf öğrencilerinin engelliliğe yol açan bu hastalıktaki farkındalık düzeyini değerlendirerek geleceğin hekimlerinin bu hastalık hakkında staj sonunda fikir sahibi olmasını amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma 2018-2019 Eğitim döneminde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alan tıp fakültesi beşinci sınıf öğrencileri (n=70) ile yürütülmüştür. Araştırıcılar tarafından oluşturan MS konusunda bilgi, tutum ve beceri soruları içeren anket formu eğitim öncesinde ve eğitim sonrasında uygulanmıştır. Son iki soru ise MS ile ilgili elde ettikleri bilgilerin kaynakları ve engellilik için MS’in önemini nasıl algıladıklarını içeren sorulardır.

Bulgular:

Çalışmaya 70 öğrenci dahil edilmiştir. Öğrencilerin %70’i (n=49) kadın, %30’u (n=21) erkektir. Eğitim öncesinde öğrencilerin verdikleri doğru yanıtların ortalaması 16,6±5,9 iken, eğitim sonrası bu ortalama 23,1’e çıkmıştır (p=0,001). Eğitim öncesi ve sonrasında tutum açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık sadece “MS hastası olan bir kişi ile çalışmak isterim” önermesi olmuştur (p=0,001). Öğrencilerin becerilere ilişkin verdikleri yanıtlarda “Mümkünse MS hastası takip etmek istemem” önermesi dışındaki tüm beceriler eğitim sonrasında eğitim öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı yükselmiştir (p=0,001). Öğrenciler MS hakkında en çok bilgiyi fakülte derslerinden edinmişlerdir. “MS, Türkiye için engellilik yaratan önemli bir hastalıktır” önermesine eğitim öncesinde öğrencilerin %35,7’si önemli değil derken, bu oran eğitim sonrasında %18,5’a düşmüştür.

Sonuç:

Öğrencilerin nöroloji stajı sonrası MS’e yönelik bilgi ve becerileri artmıştır. Ancak MS’li bir hastaya gösterilen tutum ve davranışlar konusunda halen geliştirilmesi gereken alanlar bulunmaktadır. Eğitim sonrası MS’in engellilik yaratan önemli bir hastalık olduğu çoğu öğrenci tarafından kabul görmüştür.