55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KORPUS KALLOZUM SPLENIUM LEZYONU OLGU SUNUMU
MELEK GÜRBÜZ 1 YELİZ ÇİFTÇİ 1

1- ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ
 
Olgu:

Giriş: Korpus kallozum spleniumu nu (KKS) tutan geçici lezyonlara nadir rastlanmaktadır, ve etyolojisinde çeşitli sebepler bulunmaktadır. Patofizyolojisinde hiponatremi ile ilişkili miyelin hasarı ve lokal inflamatuar hücre infiltrasyonu bulunmaktadır. Olgu: Otuzbir yaş erkek hasta, son 10 gündür başlayan unutkanlık, odaklanma güçlüğü, kısa süreli yer-yön kavramı bozukluğu ve nesnelerin uzaklık mesafesini ayarlayamama, bir kez de arabasını kullanmayı birden unuttuğu şeklindeki şikayetlerle polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde önemli bir özellik yoktu. Anamnezinden yoğun ve stresli bir mesleğinin olduğu, 4-5 saat/gün uyku süresinin olduğu ve son zamanlarda ağır bir diyet ve spora başladığı, alkol kullanmadığı öğrenildi. Nörolojik muayenesinde ense sertliği yok, kranial alan intakt, kas gücü kaybı yoktu. Her iki üst ekstremitede hafif dismetri ve görsel apraksi saptandı, tandem yapamadı. Tam kan ve idrar tetkikleri normaldi. Biyokimyasında glikoz:85mg/dl, B12:191, sodyum: 141mg/dl, D vit :15 saptandı. Kranial manyetik rezonans görüntülemelerinde KKS da T2 hiperintens lezyonlar ve diffüzyon kısıtlılığı saptandı, kontrastlı çekimlerde kontrast tutulumu yoktu. Karotis vertebral arter doppler usg sinde anlamlı özellik saptanmadı. Aynı gün hastanın EEG çekimleri yapıldı. EEG de, sık tekrarlayan, her iki hemisfere yayılan kısa süreli biyoelektriksel fonksiyon bozukluğunun olduğu görüldü. Hastaya 500 mg/gün Levetirasetam başlandı ve aşamalı arttırılarak 1000mg/gün e çıkıldı. B vitamini komplexi ve Dodex amp tedavisine eklendi. Ayırıcı tanı açısından vaskülit markerları istendi. Takiplerinde hastanın buna benzer hafıza kaybı atakları olmadığı öğrenildi. 1 ay sonra kontrol MRG çekimi planlandı. Sonuç: KKS undaki transient (geçici) lezyonların etyolojisinde elektrolit dengesizlikler ( hipoglisemi, hipernatremi, uygunsuz ADH salınımı), viral ve bakteriyel enfeksiyonlar (en sık influenza), antiepileptikler (karbamazepin), uzun süren epileptik ataklar ve geçici iskemik ataklar bulunmaktadır. Bu olgularda hafif bir ensefalopati tablosu görülebilmektedir, ancak prognozu genellikle iyidir. Ayırıcı tanıda kronik alkolizme bağlı korpus kallozum tutulumu ve ak madde lezyonları ile seyreden Marchiava-Bignami Hastalığı, Multiple Skleroz, Akut Dissemine Ensefalomiyelit, Diffüz aksonal hasar, iskemi, kanama, travma ve tümörler yer almaktadır. MRG bu lezyonların erken dönemde saptanmasında oldukça duyarlıdr. EEG ve yardımcı laboratuvar tetkikleri ile destekleyerek ensefalopati tablosunda gelen bu hastaları ileri tetkik ve girişimsel işlemlere gerek duymadan tedavi etmek mümkündür.