55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS İLE İLİŞKİLİ MİYELİT OLGUSU
TUĞÇE GEZER 1 ATAK KARABACAK 1 BANU ÖZEN BARUT 1

1- DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Tüberküloz, özgül olarak akciğer tutulumunun ön planda olduğu bir enfeksiyon olmakla birlikte, olguların yaklaşık üçte birinde akciğer dışı tutulum ortaya çıkmaktadır. Bu yazıda, Mycobacterium tuberculosisin neden olduğu miyelitli bir olgu sunulmaktadır. OLGU:25 yaş erkek hasta.15 gündür devam eden yüksek ateş 3 gündür başlangıç gösteren idrar yapamama ve yürüme güçlüğü şikayeti ile acil servise başvurdu.Nörolojik muayenesinde kranial sahası intakt,motor muayenesi sağ üst ekstremitesi doğum travmasına bağlı brakial pleksus zedelenmesi nedeni ile atrofik, bilateral alt ekstremite kas gücü proksimal ve distal -5/5 olarak değerlendirildi.Duyu muayenesinde derin duyu alt ekstremitede vibrasyon 5 sn azalmış olarak değerlendirildi.Glob vezikale tespit edildi.Servikal manyetik rezonans görüntülemesinde post kontrast incelemelerde pons,medulla oblongata düzeyinden başlayıp servikal üst torakal medulla spinalis boyunca sıvanma tarzında anteroposteriorunda lineer hat şeklinde kontrast tutulumları mevcut olup leptomeningeal tarzda kontrast tutulumu izlendi.Hastaya lomber ponksiyon yapıldı.Anlık glukoz 224, bos glukozu 57 mg/d, bos basıncı 20cm-H2O ,proteini 79 mg/dl saptandı.Hücre sayımında 40 lökosit/mm3 ,%90 PNL formunda saptandı.Spinal tüberküloz ön tanısı ile anti-tüberkuloz tedavi başlandı ve enfeksiyon hastalıkları takiplerine alındı.Yapılan incelemelerde akciğer tüberkülozu düşünülmedi.4 lü antitüberküloz tedavisinin devamı içerisinde yapılan takiplerinde defisitin ortadan kalktığı görüldü.Hasta M.Tuberculosise sekonder miyelit olarak değerlendirildi. SONUÇ:Dirençli yüksek ateş ile seyreden miyelit olgularında akciğer tutulumu olmaksızın tüberküloz lehine araştırılma yapılması ve en yakın zamanda tedavisinin başlanması gerekmektedir.