55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MYCOPLASMA PNEUMONİAE İLE İLİŞKİLİ MİYELİT OLGUSU
TUĞÇE GEZER 1 ATAK KARABACAK 1 BANU ÖZEN BARUT 1

1- DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

Giriş:M. pneumoniae, solunum yolu enfeksiyonu seyri sırasında veya sonrasında nörolojik sistem hastalıklarına neden olan önemli bir patojendir. M. pneumoniae enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatan hastaların %11.5’inde M. pneumoniae ilişkili nörolojik komplikasyonlar görülmektedir.Menenjit, meningoensefalit, serebellit, polinöropati, akut disemineensefalomiyelit (ADEM), inme, transversmiyelit, Guillain-Barre sendromu, myasteniagravis (MG), periferalnöropati gibi nörolojik hastalıklara neden olabilir. Yapılan çalışmalarda üç farklı mekanizma ile patogenez açıklanmaya çalışılmıştır. İlk olarak SSS’ye M. pneumoniae’nın direkt invazyonu, ikincisi indirek olarak otoimmün mekanizmalar ve son olarak da direkt ve indirekt bir mekanizma ile gerçekleşen vaskülit veya trombotikvasküleroklüzyonların gerçekleştiği vasküler tip, nörolojik tutulumun patogenezini açıklayan mekanizmalardır.Bu vakada M. pneumoniae ilişkili miyelit tutulumu olan hasta sunuldu. OLGU:32 yaşında erkek hasta 1 gündür idrar yapamama ve bilinç değişikliği nedeniyle acil servise başvurdu.Yapılan nörolojik muayenede bilinç letarjik kısıtlı koopere kısmi oryante idi.Kranial sahada sol göz minimal dışa bakış kısıtlılığı yukarı bakışta artan vertikal nistagmus ve sola vuran horizontal nistagmus mevcuttu.Motor sistem muayenesinde üst ekstremitelerde defisit yoktu.Alt ekstremitelerde sağ alt ekstremite proksimal 5/5 distal 4/5 sol alt ekstremite proksimal 5/5 distal 3/5 defisit görüldü. .Duyu Muayenesinde defisit yoktu.Üst ekstremite refleksleri alınırken alt ekstremitede patella refleksi alınamıyordu.Bilateral babinski negatif görüldü.Glob Vezikale tespit edildi. Özgeçmişinde 10 gün önce ÜSYE hikayesi ve çocuklukta geçirilmiş pnömoni hikayesi mevcuttu.Soygeçmişinde kız kardeşinde Tüberküloz olduğu öğrenildi. Servikal MR ında T2 Sekansında hiperintensite görülmesi üzerine muayenesi ile uyumlu olarak Miyelit ön tanısı ile tedavisi başlandı. Lomber Ponksiyonda Bos Basıncı normal sınırlarda glukoz:75 anlık şeker ile uyumlu protein:162 hücre sayımında 30 lökosit görüldü.Demiyelizan ve enfeksiyöz markerları gönderilen hastada Oligoklonal Band negatif IG G indeksi normal sınırlarda NMO negatif Otoimmün Ensefalit Markerlar negatif ve Mycoplazma Pnuemoniae IG M + liği görüldü. Toraks BT de hava bronkogramı da içeren pnömonik konsolide alan görülmesi üzerine hastaya M.pneumoniae tanısı kondu ve göğüs hastalıkları tarafından takibe alındı. SONUÇ:Miyelit nedeniyle takip edilen özellikle hikayesinde ÜSYE semptomları olan hastalarda M.Pneumoniae açısından araştırılma yapılması gerekmektedir.