55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
OLGU: MOKSİFLOKSASİN KULLANIMIYLA İNDÜKLENEN DELİRYUM
YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL 1 MAHMUT TARI 1 NESLİHAN EŞKUT 1

1- SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş: Moksifloksasin, 3. kuşak geniş spektrumlu kinolon grubu bir antibiyotiktir. Moksiflokasinin bilinen nörolojik ve psikiyatrik yan etkileri mevcuttur. Literatürde, 2. Kuşak kinolonlarla bildirilmiş santral sinir sistemine yan etki gösteren vakalar mevcut olup moksifloksasine dair nadirdir. Olgu: Yetmiş iki yaşında erkek hasta acil servise solunum sıkıntısıyla başvurmuş. Vital değerleri, ateşi 39,2 C dışında normal saptanmış. Akut pnömoni tanısıyla moksifloksasin 400 mg p.o reçete edilmiş. İlaç alımından 3-4 saat sonra ortaya çıkan anlamsız ağlama, gülme gibi davranış değişiklikleri gelişmiş. Hastanın konfüzyonu olduğu, başka bir nörolojik defisiti olmadığı fark edildi. Demansiyel ya da psikiyatrik bir özgeçmişi olmadığı öğrenildi. Hastanın daha önceden benzer davranış bozukluğu veya nöbetİ yoktu. Rutin hematolojik, biyokimyasal parametreleri ve BOS incelemesi normal sınırlardaydı. Viral markerlar ve serolojiler negatif saptandı. Hastanın Kraniyal CT ve difuzyon MRG’sinde patolojik görünüm izlenmedi. EEG’sinde patolojik bulgu izlenmedi. Moksifloksasin kullanımına bağlı geliştiği düşünülen akut konfüzyonel tablosu nedeniyle piperasilin-tazobaktam tedavisine geçildi. Moksifloksasin kesiminden 12 saat sonra hastanın bilinci düzelmeye başladı. Hastada ilaca bağlı deliryum tanısı düşünüldü. Sonuç: İlaca bağlı deliryum, yaygın olarak, sedatif, narkotik ve antikolinerjik ilaçlara bağlı görülür. Literatürde kinolon grubu ilaçlarla ilişkili nörotoksisite, yaşlı hastalarda epilepsi, kafa travması, serebrovasküler hastalık ve anksiyete gibi komorbit nöro-psikiyatrik hastalıkları olan olgularda bildirilmiştir. Olgumuzda diğer olası ayrıcı tanıların dışlanması, hastanın bilinç durumunun söz konusu ilaç başlandıktan gelişmiş olması, kesilmesi ile düzelmesi nedeniyle ilaçla indüklenen deliryum düşünüldü. Naranjo Algoritmasını kullanarak moksifloksasinin yan etkisi olarak deliryumun tetiklediği söylenebilir. Geriatrik yaş grubunda olan olgumuz, ilaç ile tetiklenebilecek deliryum kliniğini vurgulamak ve sadece ilacın kesilmesi ile kliniğin düzeldiğini bildirmek için sunulmaya değer bulunmuştur.