55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
STATUS EPİLEPTİKUS İLE PREZENTE OLAN PRES SENDROMU: OLGU SUNUMU
FATMA ŞİMŞEK 1 MEHMET NURİ KOÇAK 1 MERVE KORUKÇU 1 RAVZA TOSUNOĞLU 1

1- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ
 
Olgu:

Giriş: Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) kan basıncının akut ya da subakut yükselmesine bağlı ortaya çıkan klinik bir tablodur. Baş ağrısı, mental durum değişiklikleri, konvülzyon, görme bozuklukları şeklinde geniş bir semptom yelpazesi vardır. Radyolojik olarak her iki hemisferin posterior kısımlarındaki beyaz cevherde, özellikle bilateral parieto-oksipital bölgelerde ödem izlenir. Doğumdan üç gün sonra başlayan baş ağrısı ve status epileptikus kliniği ile prezente olan PRES olgusu sunulmuştur. Olgu: 31 yaşında bayan hasta sezeryanla doğum yaptıktan üç gün sonra başın tamamında, zonklayıcı karakterde ağrı, bulantı ve kusma şikayeti ile acile başvuruyor. Bilinen sistemik hastalığı olmayan hastanın acilde TA:140/90 mmHg olarak ölçülüyor ve analjezik yapıldıktan sonra evine gönderiliyor. Hasta 4 saat sonra acile jeneralize tonik klonik kasılmaların olduğu status epileptikus tablosu ile getiriliyor. Nörolojik muayenede; genel durum kötü, şuur stupor, ense sertliği yok, göz dibi normal, ağrılı uyarana sağ tarafta yanıt yok, taban cildi refleksi bilateral fleksör yanıt alınıyordu. Ateş yüksekliği yoktu. Hastaya fenitoin ile yükleme yapılarak, %20 mannitol başlandı. Nöbetleri kontrol altına alınan hastaya çekilen kranial manyetik rezonans görüntülemede (MRG) flair sekansta bilateral posterior sirkülasyonda hiperintens alanlar olduğu ve bu alanların difüzyon kısıtlaması göstermediği izlendi. MR venografi normaldi. PRES sendromu tanısı konulan hastaya levetiresetam başlanarak fenitoin kademeli olarak kesildi. Nöbet tekrarı olmayan hastanın üç ay sonra çekilen kontrol MRG’si normaldi ve antiepileptik tedavisi azaltılarak kesildi. Sonuç: Tedaviye hemen başlandığında PRES reversibl olmasına rağmen, tanı ve tedavinin gecikmesi durumunda kalıcı beyin hasarı ile sonuçlanabilir. Doğum sonrası ortaya çıkan nörolojik vakalarda serebral venöz tromboz sık görülmekle birlikte PRES’de görülebileceği unutulmamalıdır.