55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PSÖDOSUBARAKNOİD KANAMA: BİR OLGU
NESLİHAN EŞKUT 1 ALİ MURAT KOÇ 2 YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL 1 ÖZGE YILMAZ KÜSBECİ 1

1- SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
2- SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, RADYOLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT) bazal sistern ve subaraknoid mesafe yoğunluğundaki artış subaraknoid kanama tanısında temel bulgulardır. BBT’ de radyolojik olarak bu bulguları taklit eden tüm durumlar psödosubaraknoid kanama (SAK) olarak isimlendirilir. Nadir bir radyolojik bulgu olan psödo SAK şiddetli hipoksik-iskemik beyin hasarı, piyojenik menenjit, spontan intrakranial hipotansiyon gelişen hastalarda bildirilmiştir. Etiyopatogenezi tam olarak bilinmese de şiddetli beyin ödemi nedeniyle dural sinüslere bası, beyin venöz drenajında etkilenme sonucunda süperfisial venlerde gelişen angorjman ile SAK’ ı taklit eden radyolojik görüntülerin oluştuğu düşünülmektedir. OLGU:23 yaşında kadın hasta suicid amaçlı ası sonrasında koma tablosu ile hastanemiz acil servisine getirildi. Acildeki ilk değerlendirmede boynu çepeçevre saran 2 cm çapında telem izi görüldü. Beyin ve boyun tomografisinde fraktür ya da kanama saptanmadı. İzlemde kardiyak arrest gelişmesi üzerine kardiyopulmoner resisutasyon yapılan hasta entübe edilerek yoğun bakıma yatırıldı. Mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edilen hastanın myoklonik jerkleri olması üzerine tedavisi düzenlendi ve BBT çekildi. Sulkuslarda silinme, ventriküllerde obliterasyon, serebellar folya arasında, serebral subaraknoid mesafe ve bazal sisternlerde hiperdens görünüm izlendi. SAK’tan ayırmak için hiperdens alanlardan yapılan ölçümde 30-35 HU aralığında olduğu ve kan dansitesinde (50-60 HU) olmadığı görüldü. Radyolojik bulguların hipoksik-iskemik hasara sekonder gelişen psödo SAK ile uyumlu olduğu kanısına varıldı. Yatışının 6. Günü beyin ölümü yönünden muayene edilen ve apne testi pozitif olan hastaya bekleme süresi ardından yapılan nörolojik muayene sonrasında beyin ölümü tanısı koyuldu. SONUÇ: Şiddetli beyin ödemi, hipoksik-iskemik beyin hasarı ve takipte beyin ölümü tanısı koyulan olgumuz psödo SAK tanısına dikkat çekmek, doğru tanı koymada yardımcı olacak housfield Unit değerlerin kullanımını vurgulamak için sunmaya değer bulduk.