55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE NİSAN 2010-MAYIS 2018 TARİHLERİ ARASINDAKİ BEYİN ÖLÜMÜ VAKALARININ RETROSPEKTİF ÇALIŞMASI
HALİL SERHAT DEMİR 1 MEHMET UĞUR ÇEVİK 1 , MEHMET UFUK ALUÇLU 1

1- DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Beyin ölümü (BÖ), beyin, beyin sapı ve serebellumun tamamının tüm aktivitelerinin geri dönüşümsüz olarak yitirilmesidir. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde 3. Basamak yoğun bakım (YB) hizmeti verilen servislerde BÖ tanısı konulmuş erişkin olguların arşiv kayıtları ve laboratuvar verilerini retrospektif incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Nisan 2010 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında BÖ tanısı konulmuş ve çalışmamızın dahil edilme kriterlerine uyan 54 olgu üzerinden yapıldı. Olgulara nörogörüntüleme yapılmış olması, hastane arşivden elde edilebilen verilerin BÖ tanısını doğrulayabilmesi çalışmaya dahil edilme kriterleri olarak belirlendi. Erişkin olmayanlar, BÖ tanısını koymayı engelleyecek veri eksikliği bulunanlar, çalışmaya alınmadı.

Bulgular:

Hemorajik inme %38,9 ile en sık yatış tanısı olarak saptandı. 54 beyin ölümü vakasını takip eden servisler değerlendirildiğinde en çok vakanın %32 (n:17) oranla Anestezi ve Re-animasyon yoğun bakım tarafından takip edildiği görünmektedir. Bunu %20’şer oranlarla Nöroloji (n:11) ve Beyin Cerrahi yoğun bakım (n:11) servisleri, %17 (n:9) oranla Dahiliye yoğun bakım ve %7 oranla diğer yoğun bakım servisleri takip etmektedir. BT Anjiyografi 18 (%33,33) hastaya uygulanmış olup en sık kullanılan yardımcı tetkik olduğu görülmüştür. BÖ tanısı için izleme başlama sonrası değerlendirilen hastaların ortalama beyin ölümü tanısı konma süresi ortalama 1,22 gün (SS: 0,81) olduğu görülmüştür.

Sonuç:

Sağlık çalışanlarına yönelik BÖ ile ilgili eğitimler tanı sürecine duyarlılığı arttıracaktır. GKS≤8 olan her olguda BÖ açısından dikkatli olunması tanı koymadaki eksiklerimizi azaltacaktır.