55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ATAK VE DÜZELMELERLE GİDEN MULTİPL SKLEROZ (RRMS) HASTALARINDA FİNGOLİMOD TEDAVİSİNİN DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ (NK) HÜCRE İMMÜNOLOJİK VE TRANSKRİPTOMİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
NAZİRE PINAR ACAR-ÖZEN 1 Aslı Tuncer 1 Didem Özkazanç 2 Feyza Gül Özbay 2 Beren Karaosmanoglu 3 Sibel Gökşen 2 Ekim Taşkıran 3 Güneş Esendağlı 2 Rana Karabudak 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ, TEMEL ONKOLOJİ ANABİLİM DALI
3- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Bu kesitsel çalışmanın amacı fingolimod tedavisinin atak ve remisyonlarla seyirli multipl skleroz (RRMS) hastalarında doğal bağışıklık sisteminin bir elemanı olan doğal öldürücü hücrelerinin (NK) transkriptomik fenotipi üzerindeki etkisini ve bunun klinik parametrelerle olan ilişkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya RRMS tanısı almış, 12 aydan uzun süredir fingolimod (n=10) veya interferon B1 (n=13) tedavisi altında olan hastalar ve kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyet uyumlu henüz tedavi almamış RRMS hastaları (n=9) ve sağlıklı bireyler (n=10) dahil edilmiştir. Hastalardan periferik venöz kan örneği alınmış, CD3- CD16 + CD56dimNKp46+ NK hücreleri akım sitometri yöntemiyle izole edilmiştir. Bu hücrelerin RNA’ları ayrılmıştır. Sonrasında RNA-seq kütüphane hazırlığı ve yeni nesil dizileme (NGS) ile bu NK hücrelerinin transkriptomik profilleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler ile hastalığın gidişi ve klinik ve immünolojik sonuçları arasındaki ilişki sorgulanmıştır.

Bulgular:

Fingolimod tedavisi sonrasında T hücre yüzdesi ilk aydan itibaren azalmış, NK hücre yüzdesi kontrol grubuna göre artmıştır. NK hücreleri için aktivite belirteci olan NKp46 yüzdesi fingolimod tedavisi sonrasında belirgin değişiklik göstermemiştir. Transkriptomik analizler sonrasında fingolimod ve IFN-B1 tedavisi NK hücre transkriptomik özelliklerini tedavi almayan RRMS grubuna göre belirgin şekilde değiştirmiştir. Fingolimod tedavisi NK hücrelerin transkriptomik profilini sağlıklı bireylerinkine yaklaştırmıştır.

Sonuç:

Fingolimod tedavisi NK hücre sayısı, immünolojik ve transkriptomik özelliklerinde belirgin değişikliğe yol açmakla birlikte NK hücre fonksiyonlarının tedavi sonrası da korunuyor olması doğal bağışıklık sisteminin bütünlüğü açısından önemlidir.