55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KAROTİS ANJİOPLASTİ YAPILAN HASTALARIN OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ İLE RETİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
GÖKHAN ÖZDEMİR 1 ŞANSAL GEDİK 2

1- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI
2- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ ANABİLİMDALI
 
Amaç:

Karotis arter tıkanıklığı tanısıyla perkutan karotis arter stent uygulaması yapılan hastaların normal kontrol grubuyla ve kendi içerisinde stent uygulanan taraf ve uygulanmayan taraflar arasında optik koherens tomografi retina sinir lifi (RNFL) kalınlığı, makula kalınlığı ve koroid kalınlığı ölçümleri açısından fark olup olmadığının araştırılması.

Gereç ve Yöntem:

2018-2019 yılları arasında karotis arterlerinde %70-%99 arasında tıkanıklığı ve semptomları olan ve peruktan stent uygulanacak 15 hastanın işlem öncesinde Swept-Source DRI OCT sistemiyle RNFL, makula ve koroid kalınlık ölçümleri yapıldı. İlave olarak yaş ve cinsiyet uyumlu 15 konrole de aynı ölçümler yapıldı. Bulgular SPSS-16 ile Mann Whitney U testi kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular:

Karotis arter stent uygulanan hastalarda aynı taraf OCT RNFL, makula ve koroid kalınlıkları sırasıyla, 95.57±29.42 µm; 222±25.62 µm; 418.43±149.64 µm; karşı göz değerleri ise sırasıyla 95.57±21.10 µm, 237.14±38.40 µm; 465.14±190.43 µm olarak bulunmuş ve değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Stent takılan hastalar hastalar ile kontrol grubu (RNFL: 113.30±8.25 µm; makula: 237.35±23.68 µm; koroid: 338.20±72.13 µm) arasında ise sadece RNFL değeri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p:0.004).

Sonuç:

Karotis arter tıkanıklığı ile stent uygulaması yapılan hastalarda retina sinir lifi incelmesi hastalığa eşlik etmektedir.