55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BİRLEŞİK HUNTİNGTON HASTALIĞI DEĞERLEME ÖLÇEĞİ NON-MOTOR SEMPTOMLARI KLİNİK MUAYENEDEN DAHA İYİ SAPTIYOR MU?
TURGUT ŞAHİN 1 FATMA TUĞRA KARAASLAN 1 EDA ASLANBABA 1 ZERİN ÖZAYDIN AKSUN 1 SEYDA ERDOĞAN 1 YEŞİM SÜCÜLLÜ KARADAĞ 2 MUHİTTİN CENK AKBOSTANCI 1

1- ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

Birleşik Huntington Hastalığı (HH) Değerleme Ölçeğinin (BHHDÖ) non-motor semptomları rutin klinik görüşmeden daha iyi saptayıp saptamadığı araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

23 HH çalışmaya alınmıştır. Tanımlayıcı-kesitsel bir çalışmadır. Yaş, cinsiyet, hastalık süresi, işlevsellik yüzdesi, bağımsızlık değerlendirmesi ve psikiyatrik öykü bağımsız değişkenler olup; BHHDÖ psikiyatrik ve kognitif değerlemesi (demans, depresyon, irritabilite, obsesyon, halüsinasyon ve sözel akıcılık testi) bağımlı değişkenlerdir. Tanımlayıcı olarak nicel değişkenlerde ortanca, minimum ve maksimum; kategorik değişkenlerde frekans ve yüzde kullanılmıştır.

Bulgular:

23 hasta arasında 6sının verileri eksik olduğu için analiz dışında tutulmuştur. Toplam 17 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Ortanca yaş 46dır [23 – 64]. Beş hasta (%29) kadındır. Ölçeğe göre değerlendirildiğinde psikiyatrik bulgular için birinci sırada depresyon (n=9, %53) ve ikinci sırada demans (n=4, %24) saptanmıştır. Dörder hastada (%18) halüsinasyon ve sanrının öyküde saptanmamış olmasına ragmen ölçekte saptandığı gözlenmiştir. Yine, hastaların %53sinde (n=9) ölçekte depresyon saptanmış muayenede ise %18inde (n=3) saptanabilmiştir. Hastaların %24ünde (n=4) ölçekte demans saptanmışken bu oran muayene için %18dir (n=3). Hastaların %18inde ölçek ile saptanan obsesyon olup muayenede ise %12 oranında (n=2) obsesyon teşhis edilmiştir. Genel olarak psikiyatrik bulgular ölçekte yüksek saptanma eğilimindedir, ancak klinik muayenede irritabilite hastaların %41inde (n=7) saptanmış olup, ölçekte ise hastaların %12sinde (n=2) olduğu bulunmuştur.

Sonuç:

Ölçek, klinik muayene ile karşılaştırıldığında halüsinasyon ve sanrı için muayene ile tespit edilmeyen hastaları saptadığı, depresyon, demans ve obsesyon için muayeneden daha fazla hasta saptadığı ve muayenede irritabilite olduğu izlenimi veren bazı hastaların ise ölçekte normal saptandığı bulunmuştur. Bu bulgular BHHDÖnin klinik takipteki önemini vurgulamaktadır.