55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KRONİK DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİLERDE KORNEAL KONFOKAL MİKROSKOPİ
EZGİ KESKİNER ÖZTÜRK 1 SEMRA AKKAYA TURHAN 2 EBRU TOKER 2 KAYIHAN ULUÇ 1 HANDE ALİBAŞ 1 TÜLİN TANRIDAĞ 1 PINAR KAHRAMAN KOYTAK 1

1- MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ABD, İSTANBUL
2- MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, GÖZ HASTALIKLARI ABD, İSTANBUL
 
Amaç:

Sık görülen edinsel ve demiyelinizan kronik demiyelinizan polinöropati olgularında ince liflerin korneal konfokal mikroskopi (KKM) ile değerlendirilmesi

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 15 kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (KİDP) ve 16 herediter polinöropati (7 CMT-X1, 9 PMP22-ilişkili polinöropati) hastası ile 32 sağlıklı gönüllü alındı. Tüm hastalar klinik özürlülük ölçekleri, nöropatik ağrı açısından painDETECT ve otonom sorgulama açısından COMPASS 31 sorgulamalarıyla değerlendirildi ve hepsinin elektrofizyolojik ve KKM parametreleri incelendi.

Bulgular:

KİDP hastalarında kornea sinir lifi dansitesi (CNFD) ve kornea sinir lifi uzunluğu (CNFL) istatistiksel olarak anlamlı derecede azalmış olup nondenritik hücre sayısı ve tortuyozite değeri ise kontrol grubuna göre artmış saptanmıştır. Herediter polinöropati hastalarında ise -özellikle PMP22-ilişkili polinöropatilerde- KKM parametreleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak azalmış olarak bulunmuş ve Charcot Marie Tooth nöropati skoru (CMTNS) ile KKM parametreleri arasında bulunan anlamlı korrelasyon dikkati çekmiştir. Nöropatik ağrısı olan KİDP ve herediter polinöropati hastalarında KKM parametreleri nöropatik ağrısı olmayanlara göre belirgin düşük hesaplanmıştır. Ayrıca tüm hastalarda KKM parametreleri ile elektrofizyolojik parametreler arasında anlamlı korrelasyon saptanmıştır.

Sonuç:

KKM, kronik demiyelinizan polinöropatilerde klinik özürlülük dereceleri ve nöropatik ağrı varlığıyla ilişkili bulgular göstermekte olup demiyelinizan nöropatide esas özürlülükten sorumlu olan aksonal dejenerasyon ve ince lif tutulumunun noninvazif bir belirteçi olarak kullanılabilir.