55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HUZURSUZ BACAK SENDROMU SİDDETİ İLE DEPRESYON VE UYKU KALİTESİ ARASNDAKİİLE İLİŞKİ
CEYHUN SAYMAN 1 MURAT FATİH PUL 1 BUSE RAHİME HASIRCI BAYIR 1

1- HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

Huzursuz Bacaklar Sendromu (HBS) oldukça sık görülen bir nörolojik hastalıktır. Hastalar yalnızca uyku problemi yaşamamakta aynı zamanda duygu durumunu ve günlük yaşamını da olumsuz etkilemektedir. Çalışmamızda HBS hastalarında uyku kalitesi, gündüz aşırı uykululuğu ve depresyon sıklığı ile bunların hastalık şiddetiyle ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Hastanemizde primer HBS tanısı ile izlenmekte olan 100 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar, Uluslararası Huzursuz Bacaklar Sendromu Çalışma Grubu HBS şiddet skalasına göre gruplara ayrılmış, tüm hastalara sosyodemografik özellikleri belirlenmiş uzman doktor eşliğinde Pıttsburg ve Epworth Uykululuk Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği doldurulmuştur. Ayrıca her hastanın ferritin kan düzeyi bakılarak hastalık şiddeti ile ilişkisi istatiksel olarak incelenmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya 85’i (%85) kadın, 15’i (%25) erkek olmak üzere 100 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan hastalardan 5’inin (%5) HBS şiddet düzeyi hafif iken 18’sinin (%18) hastalık düzeyi çok ciddidir. 36 hasta (%36) orta, 41 hasta (%41) ciddi hastalık düzeyine sahiptir. HBS hastalarının %70’ind kötü uyku kalitesi, %17’inde gündüz aşırı uykululuğu saptanmış, %10 hastada ciddi depresyon olmak üzere hastaların %30’unda depresif belirtiler izlenmiştir. Hastalık şiddeti arttıkça uyku kalitesinin bozulduğu ve depresif belirtilerin arttığı görülmüştür (p<0,01). Hastalık şiddeti ile ferritin düzeyi arasına pozitif ilişki saptanmştır.

Sonuç:

HBS, kadınlarda daha fazla görülen, belirgin uyku bozukluğuna ve buna bağlı gün içi uyuklama ve depresyona yatkınlık görülen bir hastalıktır. HBS her ne kadar kolaylıkla tanı konulsa da etkin tedavi sağlanmadığı ve tedavi yan etkileri doğru yönetilmediği zaman yaşam kalitesini oldukça bozabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.