55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ATRIAL SEPTAL DEFEKTLİ BİR HASTADA GÖRÜLEN İSKEMİK INME
ARDA DUMAN 1 SANEM COŞKUN DUMAN 1

1- BUCAK DEVLET HASTANESİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Serebral iskemilerin %5-10‘unu paradoksal emboliler oluşturmaktadır. Paradoksal emboliye neden olan defektlerden biri de atriyal septal defektir (ASD) Genellikle uzun yıllar hiçbir belirti vermez. Kesin tanı muayene ve transtorasik ekokardiyografi (TTE) ile konur. ASD’nin emboliye yol açma riski düşük oranlardadır. OLGU: 43 yaşında kadın hasta , acil servise uyandığında farkettiği konuşma bozukluğu şikayeti ile geldi. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik yoktu. Nörolojik muayenesinde şuur açık, koopere, oryante, ense sertliği ve meninks irritasyon bulguları yoktu. Kranial sinirlerin muayenesi ile ve diğer nörolojik muayene bulguları normal sınırlardaydı. Rutin kan sayımı, biyokimyasal tetkikleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normal idi. Diffüzyon magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ve beyin MRG’de akut infarkt bulgusu mevcuttu. Beyin MRG anjiografisi normal idi. Vaskülit markerları (ANA, ds-DNA, p-ANCA, c-ANCA, antikardiyolipin IgG ve IgM, homosistein, antifosfolipid IgG ve IgM, AMA, Lupus antikoagülanı) negatif; Protein C, protein S ve antitrombin III normal idi. Faktör V Leiden mutasyonu saptanmadı. Etyolojiye yönelik olarak yapılan araştırmada TTE’de ASD saptandı. SONUÇ: Bu vaka dolasıyısıyla nedeni açıklanamayan serebral iskemilerde ve özellikle gençlerde ayrıntılı kardiyolojik incelemenin gerekli olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz.