55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ELEKTROENSEFALOGRAFİ KAYDI SIRASINDA EŞ ZAMANLI ELEKTROKARDİYOGRAFİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÜLKÜHAN DÜZGÜN 1 BÜŞRA SÜMEYYE ARICA POLAT 1 ALİ RIZA SONKAYA 1 BİLGİN ÖZTÜRK 1 GÜRAY KOÇ 1 ÖMER KARADAŞ 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ AD. ANKARA
 
Amaç:

Elektroensefalografi (EEG) çekimi sırasında kullanılan elektrokardiyografi (EKG) elektrotları sayesinde EKG-nabız artefaktının ayırt edilmesi, epilepsi veya epilepsi şüphesi olan hastalarda gelişebilecek aritmilerin tespit edilmesi, epilepsi hastalarında görülen iktal ve interikal EKG anomallikleri gibi durumların saptanmasını ve kardiyojenik senkop gibi epilepsi ile karışabilen durumlarda, atak sırasında EEG’de değişiklik olmamasına rağmen EKG’de aritminin tespit edilmesi gibi hastanın tanı ve tedavisini değiştirebilecek durumların belirlenmesini sağlar. Bu çalışmamızda EEG kaydı sırasında eş zamanlı bakılan EKG’nin değerlendirilmesi ve saptanan aritmilerin tanımlanması, bunun tanı, tedavi seçimindeki etkisinin klinik verilerimiz incelenerek araştırılması ve EEG kaydı sırasında eş zamanlı bakılan EKG’ nin klinik veriler doğrultusunda önemini vurgulamak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Ocak 2018- Ağustos 2019 yılları arasında EEG çekimi yapılan epileptik veya epilepsi şüphesi olan hastalar retrospektif olarak incelenerek, bu hastaların raporlarından aritmi ile ilişkili anahtar kelimeler taranarak bulunanların demografik özellikleri, tanı ve ön tanıları ve hastalığı ile ilgili diğer verileri (kullanmakta olduğu ilaçlar, kardiyoloji konsültasyon bilgileri) değerlendirildi.

Bulgular:

Ocak 2018- Ağustos 2019 yılları arasında toplam 4997 EEG raporundan 55’inde kardiyak aritmi ile ilişkili anahtar kelimeler bulundu. Elli beş hastanın 21’i kadındı. EEG çekimi sırasında 2 hastada asistoli geliştiği görüldü. Asistoli gelişen hastalar kardiyoloji bölümü ile değerlendirildi ve kalp pili takıldı. Asistoli gelişen bir hastada, tüm EKG anomalisi gelişen ellibeş hastanın üçün de beraberinde EEG’ de spesifik epileptik anomali mevcuttu.

Sonuç:

EEG çekimi sıranda eş zamanlı yapılan EKG’nin tanı, komorbid hastalıkların ortaya konması, tedavi ve ilaç seçimi konusunda çok önemli ipuçları verebilmektedir.