55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NÖROLEPTİK MALİNG SENDROMLU 3 OLGU SUNUMU
SERGÜL ZENGİN EZGİ YAKUPOĞLU 1 BÜŞRANUR OĞUZ 1 MUSTAFA ÜLKER 1 SAİME FÜSUN DOMAÇ 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİİ ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Nöroleptik malign sendrom (NMS), nöroleptik kullanımı sırasında ortaya çıkabilen ve öngörülemeyen tibbi aciliyeti açısından en önemli yan etkilerden biridir. Primer olarak antipsikotik ilaç kullanımı ya da kesilmesi ile ilişkili olduğu bilinmesine rağmen nadiren antidepresanlar, antikonvulzanlar, antiemetikler ve antiparkinson ilaçları gibi diğer ilaçlarla da benzer şekilde klinik bulguların ortaya çıkabildiği bildirilmiştir. NMS, nöromusküler, otonomik ve termoregüler dengenin yaygın olarak bozulması sonucu gelişir . Belirtileri; ateş ,rijidite, CPK (kreatinin fosfokinaz) yüksekliği, otonom sinir sistemi (OSS) belirtileri (taşikardi, kan basıncında labilite, taşipne, diaforezis), bilinç değişiklikleri ve lökositozdur. Predispozan faktörler; nöroleptik dozunun artış hızı, lityum kombinasyonu, dopamin agonistleri ya da antikolinerjik ajanların hızlı geri çekilmesi, dehidratasyon (özellikle uzun süreli yatak tespitli hastalarda), komorbit tıbbi veya psikiyatrik hastalık ve önceki NMS hikayesi olarak bildirilmiştir. Olgu 1 :62 yaşında erkek hasta 40 yıllık şizofreni tanısı ile düzenli antipsikotik ( olanzapin 20 mg tb 1*1, akineton tb 0,5, ketiapin 200 mg tb 1*1) tedavi kullanırken mevcut tedavisine depo antipsikotik ( fluanksol amp ım) eklenmesi sonrası gelişen ateş yüksekliği, yürüme bozukluğu ve kasılma sonrası yapılan muayenesinde; ateş :38, bilinci açık, konuşması dizartrik, koopere ve oryante, tüm ekstremitelerde ++ rijidite ve dişli çark bulgusu tespit edildi. Tetkiklerinde; CK:6758, wbc:4000, crp:1,1, görüntüleme ve EEG normal sınırlardaydı. Hastada, nöroleptik malign sendrom ön tanısı bromokripitin ve sıvı tedavisi başlandı. Takiplerinde klinik tablosunda hızla düzelme görüldü. Olgu 2: 54 yaşında erkek hasta 20 yıldır depresyon tanısı ile takipli 6 aylık düzenli tipik antipisikotik ( olanzapin 15 mg tb 1*1) kullanırken antipsikotik dozu ( 20 mg tb 1*1) yükseltilmesi ve tedavisine ek olarak atipik antipsikotik eklenmesi sonrası başlayan durgunluk, aşırı terleme, yemek yememe, bacaklarda katılık kliniği ile başvurdu. CK:2620, WBC: 1180 bulundu. Görüntüleme diğer tetkikler normaldi. NMS ön tanısı ile bromokriptin ve sıvı tedavisi ile klinikte hızlı düzelme ve CK’da düşme gözlendi. Olgu 3: 19 yaşında kadın akut psikotik atak tanısı ile antipsikotik ( norodol amp ım – akineton amp ım ) tedavisi sonrasında terleme, tüm vücutta kasılma kliniği ile başvurdu. . Hastanın muayenesinde bilinci açık, non-oryate ve koopere idi. Konuşması anlamsız kelimeler şeklindeydi. Bilateral üst ekstremitede +2 rijidite ve dişili çark bulgusu mevcuttu.Tetkiklerde ateş: 37,4, wbc:27500, ck:3887, crp:5,5 bulundu. Görüntüleme ve EEG normal tespit edildi. NMS ön tanısı ile hastaya sıvı desteği ve bromokriptin tedavisi verildi. Tedavi sonrası klinik ve laboratuvar bulguları tedrici şekilde normale döndü. Bu 3 olgu da benzer klinik bulgularla prezente olan ve tedaviye iyi cevap vermiş olan tipik NMS olguları olması nedeniyle sunmayı uygun bulduk.