55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MİGREN TANILI YAŞLILARDA DİYET KISITLAMASININ ETKİNLİĞİ
AKÇAY ÖVÜNÇ ÖZÖN 1 ÖMER KARADAŞ 2

1- LİV HOSPİTAL NÖROLOJİ BÖLÜMÜ, ANKARA
2- SBÜ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ AD. ANKARA
 
Amaç:

Migren tipi baş ağrısı her yaşta bireyin günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan, sosyoekonomik yükü fazla olan bir ağrı tipidir. Patogenezi tam olarak anlaşılmış değildir. Birçok migren tetikleyici faktör olup gıdalar bunlardan biridir. Bu çalışmada yaşlı popülasyonda migren tetikleyici gıdaların alımının kısıtlanarak, migren ataklarının önlenmesi üzerine etkisinin olup olmadığı araştırıldı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya Uluslararası Baş ağrısı sınıflamasına göre aurasız migren tanısı konulan 65 yaş üstü hastalar alındı. Migren atağının belirli gıdaların alımıyla ilişkili olduğunu belirten 31 migren hastası değerlendirildi. Belirlenen tetikleyici gıdalar hastaların diyetinden çıkarıldı. Bu diyet uygulama öncesi ve diyet uygulama sonrası 2. Ayda, bir ay içerisindeki atak sıklığı, atak süresi ve Görsel Analog Skala ile ağrı şiddetleri, kullanılan analjezik ve triptan sayısı kaydedildi.

Bulgular:

Çalışmada 8i erkek 23’ü kadın olmak üzere toplam 31 hasta değerlendirildi. Hastalara diyet uygulama sonrası ikinci ayda, bir ay içerisindeki atak sıklığı, atak süresi, ağrı şiddeti, kullanılan analjezik ve triptan sayıları diyet uygulama öncesine göre istatisiksel olarak anlamlı derecede daha düşük olarak saptandı.(p<0,05)

Sonuç:

Çalışma sonuçları; migren tanılı yaşlılarda, migren ataklarını tetikleyici gıdaların kısıtlanmasının migren ataklarının, kullanılan analjezik ve triptan sayılarının azaltılmasında etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemi olabileceğini ortaya koymaktadır.