55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
YAŞLILARDA KRONİK MİGRENDE BOTULİNUM NÖROTOKSİN A TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞİRMİ?
AKÇAY ÖVÜNÇ ÖZÖN 1 ÖMER KARADAŞ 2

1- LİV HOSPİTAL NÖROLOJİ BÖLÜMÜ, ANKARA
2- SBÜ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ AD. ANKARA
 
Amaç:

OnabotulinumtoxinA (BoNT-A) kronik migren (KM) tedavisinde, diğer ilaçların etkisiz olduğu durumlarda önemli bir seçenek haline gelmiştir. Günümüzde, BoNTA tedavisinin etkinliği açıkça anlaşılmamıştır, Bu çalışmada farklı dozlarda BoNTA tedavisinin yaş ve cinsiyete göre etkinliğinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmada KM tanısı alan 53 hasta değerlendirildi. Hastalar 4 gruba ayrıldı. Grup 1a (n=13) 5ü BoNTA uygulanan yaşlı hastalardı. Grup 1b (n=13) 2.5ü BoNTA uygulanan yaşlı hastalardı. Grup 2a (n=14) 5ü BoNTA uygulanan genç hastalardı. Grup 2b (n=13) 2.5ü BoNTA uygulanan genç hastalardı. Tüm hastalarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası 3. Ayda saptanan aylık baş ağrılı gün sayısı, ağrı şiddeti [visuel analog scale-(VAS)] karşılaştırıldı.

Bulgular:

Grup 1a, Grup 1b ve Grup 2a’ da baş ağrılı gün sayısı ile ağrı şiddetinde tedavi öncesine kıyasla tedavi sonrası 3. ayda istatistiksel olarak anlamalı fark vardı (p<0.05). Grup 4’te baş ağrılı gün sayısında tedavi öncesine kıyasla tedavi sonrası 3. ayda istatistiksel olarak anlamalı fark vardı (p<0.05). Ancak ağrı şiddetinde tedavi öncesine kıyasla tedavi sonrası 3. ayda istatistiksel olarak anlamalı fark yoktu (p>0.05). Gruplar arası yapılan karşılaştırmada, 2.5ü BoNTA uygulanan Grup 1b’de Grup 2b’ye göre ağrı şiddetinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptandı (p<0.05).

Sonuç:

Yaşlı popülasyonda KM nin proflaktik tedavisinde BoNTA enjeksiyonunun düşük dozlarda etkili olduğu saptandı.