55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI: 1991-2019 YILLARI ARASINDA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DENEYİMİ
CEM BÖLÜK 1 YEŞİM GÖKÇE 1 FERAY KARAALİ-SAVRUN 1 NURTEN UZUN 1 AYŞEGÜL GÜNDÜZ 1 MERAL E. KIZILTAN 1

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Botulinum toksininin (BTX), hareket bozuklukları, sudomotor kolinerjik aracılı glandüler hiperaktivite ya da ağrı sendromlarında etkinliği gösterilmiştir. Burada amacımız, kliniğimizde BTX tedavileri sürdürülen hastalarda etiyoloji dağılımını, tedavi uygulamaları ve tedavi komplikasyonlarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Kliniğimizde, 1991-2019 yılları arasında botulinum toksin uygulaması yapılan tüm hastalar retrospektif olarak dahil edildi. Dosyalardan BTX uygulama nedeni, yapıldığı bölgeler, uygulama dozu ve tedavi komplikasyonları çıkarıldı.

Bulgular:

Çalışma süresi içinde toplam 1792 hastaya uygulama yapıldı. Uygulama nedeni olan etiyolojiler, hiperkinetik hareket bozuklukları, fokal spastisite, ağrılı tablolar, hipersalivasyon, hiperhidrosis ve anal fissür şeklinde sıralanmaktaydı. Hareket bozuklukları arasında en sık nedenler hemifasyal spazm ve distoniydi (servikal distoni, blefarospazm, larengeal distoni, ekstremite distonisi, jeneralize distoni, distonik tremor). Ayrıca myoklonus ve tik bozukluklarında BTX uygulaması yapılmıştı. Fokal spastisite nedenleri, inme, serebral palsi ve multipl skleroz iken; ağrılı tablolarda migren, trigeminal nevralji, kompleks bölgesel ağrı sendromu, bel ağrısı ve fibromiyaljide uygulama yapılmıştı. En çok fayda gören gruplar, hemifasyal spazm, servikal distoni, blefarospazm, larengeal distoni, distonik tremor, tik bozuklukları, fokal spastisite, hipersalivasyon, migren ve trigeminal nevralji idi.

Sonuç:

BTX kullanımı için endikasyonlar genişlemektedir, en yaygın ve oturmuş uygulama alanları distoni, hemifasyal spazm ve spastisite olmakla birlikte ağrılı tablolar, diğer hareket bozuklukları (özellikle tik bozuklukları) ve hipersalivasyon önemli endikasyon alanlarını oluşturmaya başlamıştır.