55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SİSTEMİK SKLEROZLU ÇOCUK VE ERİŞKİN HASTALARDA PERİFERİK SİNİR, BEYİN SAPI VE OTONOMİK ETKİLENİMİN KLİNİK, ELEKTROFİZYOLOJİK VE AĞRI SKALASI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
NURAN BURCU ARKALI 1 NURTEN UZUN ADATEPE 1 AMRA ADROVİÇ 1

1- İSTANBUL CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
 
Amaç:

Skleroderma; santral ve periferik sinir sistemi tutulumu yapabilir ve çeşitli nöropati türlerine yol açabilir. Amacımız, Sistemik sklerozlu(SS) hastalarda klinik olarak ve sinir iletim çalışmaları, Sempatik cilt yanıtı(SCY) , Göz kırpma refleksi (GKR) yanıtlarını içeren elektrofizyolojik incelemeler ile Periferik sinir sistemi ve trigemino-fasiyal yolağın etkilenimlerini tespit etmek, nöropatik ağrıyı ölçeklendirmek, etkilenmiş olan çocuk ve erişkin grup hastaların özelliklerini tespit etmek ve karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Juvenil başlangıçlı SS tanılı 20 hasta, erişkin SS tanılı 38 hasta ve 14 sağlıklı çocuk ve 20 sağlıklı erişkin çalışmaya alındı. Nöroloji ABD. Elektromiyografi Laboratuarında hastalara rutin sinir ileti çalışmaları (SİÇ), GKR ve SCY içeren elektrofizyolojik incelemeler yapıldı, DN4 anketi ile hastalar nöropatik ağrı yönünden değerlendirildi, çocuk ve erişkin hasta gruplarına ait sonuçlar kendileri ve kontrol grupları ile karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmamızda erişkin ve çocuk yaş grubu hastalarda elektrofizyolojik bulgular normal sınırlar içindedir fakat kontrol grubuna kıyasla anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Erişkin hasta grubumuzda kontrollere göre tüm duysal yanıtlar ile median, ulnar ve tibial sinir motor yanıt amplitüdleri düşük, distal latanslar ile F yanıt latansları uzun ayrıca median, ulnar ve tibial sinir ileti hızları yavaş bulunmuştur. Erişkin hasta grubunda R1 , R2 ve R2k latansları kontrol grubuna göre uzun bulunmuştur. Çocuk hasta grubunda ise bu latans uzaması gözlenmemiştir. SCY değerlendirildiğinde, ne erişkin ne de çocuk grubunda hasta ve kontroller arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bununla birlikte erişkin ve çocuk kontrol gruplarının kıyaslamasında elden kaydedilen SCY latansı çocuklar lehine uzundur. Erişkin ve çocuk hasta grupları kıyaslandığında ise erişkinlerde elden kaydedilen SCY amplitüdü çocuklarınkine kıyasla büyük bulunmuştur. DN4 ağrı skalası değerlendirmesinde hasta gruplarında erişkin ortalama skoru 4±2 iken, çocuklarda 1±1 bulunmuştur.

Sonuç:

Sonuç olarak, çalışmamızda SS’lu hastalarda periferik sinir iletim çalışmaları ve GKR yanıtlarının asemptomatik dönemde dahi normal kontrollere göre farklılık gösterdiği, hatta bu farklılığın hastalık süresi ile daha da belirginleştiği gösterilmiştir.