55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
STROKE BENZERİ ATİPİK MULTİPLE SKLEROZ OLGUSU
SELMA AKKAYA ARI SERKAN DEMİR ERDEM TOĞROL FATİH ÖZDAĞ

 
Olgu:

Stroke Benzeri Atipik Multiple Skleroz Olgusu İnme ve Tümefaktif Multipl skleroz(MS) benzer semptomlar ve bazen de radyolojik bulgularla karşımıza çıkabilmektedir. Multipl sklerozlu hastalarda akut demiyelinizan plakların, MRGde artmış difüzyon katsayısı (ADC) ve artmış difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DWI) sinyalleri gösterebildiği kabul edilmektedir. Akut ve subakut inme lezyonları, azalmış ADC ile artan DWI sinyalini gösterdiği bilinmektedir. Ancak litaratürde Tümefaktif MS hiperakut fazında ortaya çıkan bazı lezyonları DWI da iskemik lezyonlar gibi davranabileceği bildirilmiştir. Bu olgu, ani fokal nörolojik defisit şikayeti ile başvuran genç hastanın şikayetlerinin inme gibi başlayıp MS tanısı alması nedeniyle sunuma değer bulundu. Bilinen hastalık öyküsü olmayan ve sabah uykudan sol tarafında güçsüzlük şikayeti ile uyanan 26 yaşında kadın hasta acil servisimize başvurdu.Nörolojik muayenesinde sol nazolabial oluk silik sol üst ekstremite 2/5 sol alt ekstremite 4/5 hemiparetik TCR solda ekstensör ve DTR artmış olarak saptandı. Hastanın acil serviste çekilen difüzyon ağırlıklı MR görüntülemesinde sağ korona radiata düzeyinde artmış DWI ve azalmış ADC saptanması üzerine serebrovasküler hastalık ön tanısı ile tarafımıza konsülte edildi. Başlangıçta genç iskemik serebrovasküler hastalık olarak yaklaşılan hastanın kontrastlı kranial MRG de her iki lateral ventrikül komşuluğunda T2 Flair sinyal artışı ve sol lateral ventriküle dik uzanımlı lezyonları saptandı.Postkontrast serilerde sağ korona radiata düzeyindeki lezyonun nodüler kontrast tutulumu gözlendi.Posterior fossa ve spinal kord lezyonları da göz önüne alınarak MS ön tanısı ile pulse steroid tedavi başlandı ve klinik iyileşme sağlandı(sol 4/5 hemiparetik). Bos OKB Tip 2 pozitif saptanan hastanın fingolimod tedavisi altında takipleri devam etmektedir. Bu olguda hiperakut ortaya çıkan bazı lezyonların DWIda iskemik lezyonlar gibi davranabileceğini belirttik. Fokal nörolojik defisitleri ve atipik radyografik bulguları olan Tümefaktif MSli bir hastayı sunuyoruz. Tümefaktif demiyelinizan lezyonlar önemli bir teşhis zorluğu oluşturabilir.