55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ TEDAVİSİNDE OPTİK SİNİR KILIF FENESTRASYONU
AYŞE İLKSEN ÇOLPAK 1 İREM KOÇ 2 TÜLAY KANSU 1 HAYYAM KIRATLI 2

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ AD
2- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖZ HASTALIKLARI AD
 
Amaç:

Psödotümör serebri (PTS), tümör olmadığı halde kafa içi basıncının artmasına bağlı farklı semptom ve bulguların ortaya çıktığı klinik tablo için kullanılan bir terimdir. Kafa içi basınç artışının sebebi gösterilemiyorsa ve idyopatik gruptan kabul ediliyorsa İdyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon(İİH) şeklinde isimlendirilmektedir. Her iki durumda da görme kaybı en çok korkulan semptom olup, hızlı tedavi edilmesi ve en az sekel ile hastalığın sonlandırılması hedeflenmektedir.

Gereç ve Yöntem:

Haziran 2014-Nisan 2019 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Nöroloji ve Oftalmoloji kliniklerinde takipleri olan PTS hastalarından OSKF yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi.

Bulgular:

PTS nedeniyle, mediyal transkonjonktival yaklaşım ile, aynı cerrah (HK) tarafından OSKF yapılan hastalardan düzenli takipleri olan 13 hasta (11K,2E) değerlendirmeye alınmıştır. Hastaların ortalama yaşı 40,5 (min 22, maks 64) saptanmıştır. Toplamda 19 OSKF yapılmıştır. 4 hastaya farklı seanslarda bilateral, bir hastaya ise 3 kez (2 sağ, 1 sol) OSKF yapılmıştır. Hastaların 3 (2E, 1K) tanesinde sinüs ven trombozuna bağlı basınç artışı sebepken, diğerleri İİH grubundaydı. LP de açılış basıncı ortalama 426 mm/su (min 260-maks 660) ölçülmüştür. 8 hastada papilödem asimetrikti ve en sık rastlanan görme alan defektinin kör nokta genişlemesi ile nazal basamaklanma şeklinde alan kaybı olduğu görüldü. Hastaların hiçbirinde cerrahiye bağlı komplikasyon olmamış ve papilödem tablosunun düzelmesi için gereken sürenin 6 ay olduğu saptanmıştır. Tek göze yapılan cerrahi ile diğer gözde de düzelme izlenmiştir.

Sonuç:

OSKF deneyimli merkezlerde uygulandığında oldukça güvenli bir cerrahi yöntem olup, medikal tedavi alamayan ya da medikal tedaviye rağmen kötüleşen hastalarda iyi bir tedavi seçeneğidir.