55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
TROMBOZE BAZİLER ARTER ANEVRİZMASI VE AKUT İSKEMİK İNME; KLİNİĞİ VE BT ANJİO ÖZELLİKLERİ OLGU SUNUMU
ASUMAN ALİ 1

1- BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

Nonsakküler intrakranyal anevrizmalar nadiren görülürler ve çeşitli isimlerle tanımlanırlar. En sık posterior dolaşımda görülürler ve semptomatik oldukları zaman iskemi ile , etraf dokulara baskı yaparak veya subaraknoid kanama kliniği ile ortaya çıkarlar. İskemi, kompresyon ve rüptürü ön gören uzun vadeli risk ve risk faktörleri hakkında çok az şey bilinmektedir. Mevcut veriler küçük hasta serilerine ve/veya olgu sunumlarına dayandırılır. Amaç; Nonsakküler baziler arter anevrizması olan ve akut iskemik inme geçiren 62 y.daki kadın hastanın ileriye dönük altı aylık sürede kliniğini tanımlamak ve BT anjio rehberliğinde anevrizma özelliklerini göstermekti. Yöntem; 62 y.da kadın hasta, baş dönmesi ve bulanık görme yakınması ile değerlendirilmiş ve baziler arter anevrizması tanısı almıştı. Hipertansiyon ve hipotiroidi tedavisi alıyordu ve obezitesi mevcuttu. Asetilsalisilik asit kullanımına devam ediyorken baş dönmesi, kusma çift görme başlamış, takiben solda yüzü de içine alan kolda plejiye yakın sol hemiparezi gelişmişti. Desteksiz yatak içinde oturabiliyor, ancak yürüyemiyordu. Kolda ve bacakta 2/5 kas gücü mevcuttu. Düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi ile takibi yapılıyordu. Altı aylık sürenin sonunda uykuda ani ölüm ile hasta kaybedildi Sonuç; Üç boyutlu BT anjio görüntülerinde anevrizmanın yerleşimi, her iki vertebral arterin birleşme seviyesinde baziler arterin proksimalinden itibaren başlıyordu ve boyutu 25 mm. olarak ölçülmüştü. Tartışma ve Yorum: En sık posterior dolaşımda görülen ve BT anjio ile lokalizasyonu, yerleşim biçimi tanımlanan anevrizmaların erken tanısı ve erkenden planlanabi cak tedavisi ile hayat kurtarıcı olabileceği düşünülmelidir.g