55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
3.KRANİAL SİNİR TUTULUMU KLİNİĞİ OLAN HASTALARDA ETYOLOJİ: BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DENEYİMİ
Tuğba Eyigürbüz 1 Elif Söylemez 1 Nilufer Kale 1 Sebatiye Erdoğan 1

1- BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Üçüncü kranial sinirin (okulomotor sinir) fonksiyon kaybı, mezensefalon içindeki okülomotor çekirdek ve ekstraoküler kaslar arasındaki yol boyunca etkili olabilen çeşitli lezyonlardan kaynaklanabilir. Üçüncü sinir disfonksiyonunun tanı ve tedavisi hastanın yaşına, sinirin tutulum özelliklerine ve ilişkili belirti ve bulguların varlığına göre değişir. AMAÇ: Üçüncü kranial sinir tutulumu kliniği olan hastaların bulguları, etyolojileri ve etyolojiye yönelik tedavilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. METOD: 2016-2019 yılları arasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji kliniğine başvuran 28 hastanın klinik ve demografik özellikleri retrospektif olarak taranmıştır. SONUÇ VE TARTIŞMA: Okulomotor sinir disfonksiyon tablosu ile başvuran hastaların etyolojik tanısının mortalitesi yüksek etyolojilerin de varlığı göz önüne alındığında ivedilikle ve doğru şekilde konulması önem taşımaktadır.