55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NÖROLOJİ PRATİĞİNDE TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİM TEDAVİSİNE YAKLAŞIMLAR
TUĞBA EYİGÜRBÜZ 1 SAMİ ÖMERHOCA 1 NİLÜFER KALE İÇEN 1 KEREM ERKALP 2

1- BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
2- BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Terapötik Plazma Değişimi (TPD), hastanın kanının bir aferez makinesinden geçirilerek filtre edilmesi yoluyla plazmadaki patojen antikorlar gibi büyük moleküler ağırlıklı maddeleri uzaklaştıran bir yöntem olup çeşitli nörolojik ve nörolojik olmayan özellikle otoimmun hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Terapötik plazma değişiminde en belirgin avantaj patojenik otoantikorların çıkarılmasından dolayı çoğunlukla hızlı etki başlangıcıdır. AMAÇ: Merkezi ve periferik demyelinizan hasta gruplarında plazmaferez uygulanan hastaların klinik ve prognostik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. METOD: 2016-2019 yılları arasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji servisinde takip edilen ve TPE uygulanan hastalar retrospektif olarak taranmıştır. SONUÇ: TPD yapılan 5 hasta değerlendirildi. Olguların 4’ü kadın 1’i erkekti. Yaş ortalaması 35,8 di. Tanısal olarak bakıldığında, 1 olgu akut motor aksonal nöropati (AMAN), 1 olgu myelin oligodendrosit glikoprotein (MOG) antikoru ile ilişkili demiyelinizan hastalık, 2 olgu nöromiyelitis optika, 1 olgu multipl skleroz tanıları ile takip edildiği görülmüştür. Bu hastalarda santral venöz kateter aracılığı ile toplamda 25 kez TPD uygulanmış, hepsinde değişim materyali olarak taze donmuş plazma kullanılmıştır. İşlemler esnasında ciddi komplikasyon gözlenmemekle birlikte hipotansiyon gibi yönetimi nispeten kolay hafif komplikasyonlar izlenmiştir. TARTIŞMA: Terapötik plazma değişimi (TPD) güvenilir ve etkili bir tedavi yöntemi olup, doğru hasta ve doğru zamanda uygulandığında kliniği olumlu etkilemektedir.