55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ENTERAL BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
GÜLDAN KAHVECİ 1 SELMA DAĞCI 2 SEMA BASAT 1 S. FÜSUN DOMAÇ 3

1- ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2- İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
3- ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Özet:

Amaç: Çalışma, bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin enteral beslenme bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla Temmuz-Ağustos 2019 tarihleri arasında yapıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini bir eğitim ve araştırma hastanesinin kliniklerinde hizmet veren hemşireler, örneklemini ise çalışmaya katılmaya kabul eden 96 hemşire oluşturdu.Hemşirelerin bilgi düzeyleri Enteral Beslenme Uygulamalarına İlişkin Bilgi Formu kullanılarak değerlendirildi.Veriler SPSS Statistics 25 programı kullanılarak, tanımlayıcı istatistiksel metotların yanı sıra, niceliksel verilerin karşılaştırılmasında Kolmogorov Smirnov, One Way Anova ve t testi ile değerlendirildi.Çalışmaya katılmanın gönüllülük esasına bağlı olduğu bildirilerek ilgili kurumdan ve çalışmaya katılan hemşirelerden izin alındı. Bulgular: Örneklemin yaş ortalaması 29,2(19-49) yıl olup,%66,7si lisans mezunudur. Hemşirelerin %31,3’ü yoğun bakım ünitelerinde çalışmakta ve %33,3’ünün de çalışma süresi 2-5 yıl idi. Hemşirelerin %76’sı enteral beslenme ile ilgili süreli yayın takip etmediği, %82,3’ünün özel bir kurs almadığı ve %43,8’inin hizmet içi eğitim almadığı belirlendi.Enteral beslenme solüsyonlarının beslenme setinde bekleme süresi(%39,5), enteral beslenme solüsyonlarının sıvı enteral beslenme solüsyonlarının beslenme gereksinimini karşılaması(%61,5), enteral yolla beslenen hastalarda ilaç uygulamaları(%53,1) ve gastrik reziüel volüm uygulamalarına ilişkin soruların(%32,3) en fazla yanlış yanıtlanan sorular olduğu saptandı.Enteral beslenmeyle ilgili hizmet içi eğitime katılan hemşirelerin enteral beslenme uygulamalarına ilişkin bilgi formu puanları istatiksel olarak anlamlı bulundu(p<0.05).Yoğun bakım hemşirelerinin enteral beslenme uygulamalarına ilişkin bilgi formu puanları diğer kliniklerde çalışan hemşirelerin puanlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek saptandı(p<0.05). Sonuç: Çalışma sonuçları hemşirelerin enteral beslenme konusunda teorik eğitimlerle desteklenmesine gereksinim olduğunu desteklemektedir. Anahtar kelimeler: Hemşireler, enteral beslenme, bilgi