55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İNTRAKRANYAL ARTERİYEL VE VERTEBROBAZİLER DOLİKEKTAZİ BİRLİKTELİĞİ; KLİNİĞİ VE PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİ OLGU SUNUMU
ASUMAN ALİ 1

1- BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç:

İntrakranyal dolikektazi (İADE), inme geçiren hastaların yaklaşık %12’inde görülmektedir ve en azından bir intrakranyal arterin çap ve uzunluğunda artış olarak tanımlanmaktadır. Tercihen baziler arter ve vertebral arterleri de tutar. Karotis ve orta serebral arter ektazisi daha az sıklıkta olur. Amaç; İntrakranyal ve vertebrobaziler dolikektazi birlikteliği olan ve mükerrer paramedyan pons infarktları ile yatağa bağımlı hale gelen bir olguyu, kliniği ve prognostik özellikleri yönünden tanımlamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

60 y.da erkek hasta, sol hemiparezi ve konuşma bozukluğu yönünden değerlendirildi. Özgeçmişinde bir hastalık tanımlanmıyordu. İlaç kullanma öyküsü yoktu. Akut iskemik inme ve “pons infarktı” tanısıyla kliniğe yatışı yapıldı ve r-tPA tedavisi uygulandı. Dört hafta sonra yine sol hemiparezi, konuşma bozukluğu kliniği ile tekrar getirildi. Asetil salisilik asit tedavisine düşük molekül ağırlıklı heparin de eklendi. Kliniği düzeldi. Ancak iki gün sonra tekrarlayan TİA atakları oldu ve tedavisine “Clopidogrel” eklendi. DMAH tedavisi de kesilemedi. Kontrol diffüzyon MR larında tekrarlayan paramedyan pons infarktları ve sağ serebellar kanama alanı gelişti. Klinik takip sırasında palatal miyoklonus, horizontal nistagmus, disfaji, disfoni, solda belirgin spastik tetraparezi, takiben afoni, dil hareketlerinde ileri düzeyde bozulma ve jeneralize epileptik miyoklonus gelişti. Solunum sorunları da başlayınca 1. basamak yoğun bakım ünitesine nakledildi.

Bulgular:

Üç boyutlu BT anjio görüntülerinde her iki orta serebral arterin M1 ve M2 segmentlerinde 5.5 mm ye ulaşan fuziform genişlemeler, anterior komünikan arterde ektazi, baziler arterde dolikektazi, baziler arter tepe düzeyinde sakküler genişlemeler gözlendi.

Sonuç:

Aynı olguda hem intrakranyal serebral hem de vertebrobaziler dolikektazi görülmesi nadir bir durumdur. Ayrıca kliniği baziler arter stenozu olmaksızın baziler arter dolikektazisine bağlı olarak tekrarlayan paramedyan pons infarktları şeklinde olmuştur. Bu bulgular belirli inme tiplerini önceden anlamamıza yardımcı olabilir