55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SEREBRAL SİNÜS VEN TROMBOZUNDA RİSK FAKTÖR BİRLİKTELİĞİ; POSTPARTUM, DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ VE MTHFR C677T HETEROZİGOT, PAI HOMOZİGOT MUTASYONLARI
ZEYNEP ÖZÖZEN AYAS 1 ÖZLEM ŞAHİN 1 BARIŞ PAKSOY 2 AYHAN DEMİR 1 GÜLGÜN UNCU 1

1- ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ, NÖROLOJİ BÖLÜMÜ, ESKİŞEHİR
2- ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ, TIBBİ GENETİK BÖLÜMÜ
 
Olgu:

Giriş: Serebral venöz tromboz (SVT) her yaş grubunda görülebilen, genellikle iyi prognoza sahip bir hastalıktır. Etiyolojinin belirlenmesinde geniş çaplı bir araştırma gerekmektedir. Gebelik ve postpartum dönem, oral kontraseptif ilaçların kullanımı, sistemik inflamatuvar hastalıklar, malignite, enfeksiyon, koagülasyon bozuklukları, hematolojik patolojiler bilinen önemli nedenlerdir. Çoğu zaman birden fazla nedenin birlikteliği de söz konusudur. Bu yazıda postpartum dönmede SVT tanısı alan demir ekdikliği anemisi ve MTHFR C677T heterozigot ve PAI homozigot mutasyonu saptanan kadın hasta sunulmuştur. Olgu Sunumu: 29 yaşında kadın hasta postpartum (sezeryan) 10. gününde jeneralize tonik klonik nöbet nedeniyle hastaneye başvurdu. Bilinen sistemik hastalık öyküsü olmayan hastanın nörolojik muayenesinde sağda 4+/5 hemiparezi ve sağda Babinski pozitifliği saptandı. Rutin kan testlerinde hemoglobin 8,9 g/dL idi. Beyin CT’de sol temporoparietalde hemoraji ile ödem saptandı. (Şekil 1) Beyin, difüzyon ve apparent diffusion co-efficient görüntülemesinde hemorajik enfarkt alanı saptandı. MR venografide ise sol transvers sinüs ve labbe venin trombozu tespit edildi. (Şekil 2) Hastaya antiepileptik olarak levatiresetam 1000 mg i.v yükleme ve ardında oral 2x500 mg idame tedavi verildi. EEG’sinde sol temporoparietalden kaynaklanan yavaş dalga aktivitesi saptandı. (Şekil 3) Ateş yüksekliği olan hastada aktif enfeksiyon odağı saptanmadı, seftriakson 2x2g iv ile tedavi edildi. Etiolojiye yönelik yapılan vaskülitik kan testleri incelemeleri normal olup, genetik analizde MTHFR C677T heterozigot, PAI-1 4G/5G homozigot mutasyon saptandı. Hastanın kontrol CT’de hemorajinin kaybolması ardından warfarin sodyum ile takibe alındı. Son 4 aydır şiddetli bel ağrıları olan hastanın çekilen torakolomber CT’de vertebra korpuslarında belirgin çökme saptandı. (Şekil 4) Hasta ortopedi ve FTR bölümlerine konsulte edildi, ALP, LDH, P yüksekliği ile 25-hidroksi vitamin D düşüklüğü olan hastaya kalsiyum ve vitamin D replasmanı yapılarak takibe alındı. 3 ay sonra nörolojik muayenesi normal olan hastanın yapılan MR venografide sol transvers sinusin rekanalize olduğu görüldü. Tartışma: SVT için önemli bir risk faktörü varlığında bile geniş çaplı etiyolojik araştırma her hastada rutin olarak yapılmalıdır. Bir çalışmada olguların % 44’ünde birden fazla neden ve % 22’sinde herediter trombotik faktörler bildirilmiştir. SVT’da çoklu risk faktörü varlığının tromboz riskini arttırdığı ve sistemik olarak incelenmesi gerekliliği vurgulanmıştır.