55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GENÇ İSKEMİK İNME ETYOLOJİSİNDE ETKİLİ FAKTÖRLER
TUĞBA UYAR 1 ÖMER LÜTFİ GÜNDOĞDU 1 AHMET TÜFEKÇİ 1

1- RECEP TAYYİP ERDOĞAN TIP FAKÜLTESİ
 
Amaç:

Elli yaşın altındaki kişilerde inme, yaşlı popülasyonlardan daha az görülür ancak birey ve toplum üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve giderek görülme sıklığı artmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, genç iskemik inme ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Çalışmalar genç inmenin genç popülasyondaki her türlü akut lateralize nörolojik defisit için önemli ayırıcı tanılardan biri olduğunu göstermektedir. Çeşitli geleneksel risk faktörleriyle birlikte, gençlerde inmenin etyopatogenezinde rol oynayan vasküler, genetik ve diğer tanımlanamayan risk faktörleri vardır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmanın amacı Rize’de genç iskemik inme risk faktörlerini ve etiyolojilerini araştırmak ve önceki verilerle karşılaştırmaktır.

Bulgular:

Ocak 2008-2018 yılları arasında iskemik inme nedeni ile yatırılan (15-50 yaş arası) genç iskemik inme hastasının dosyaları incelendi. Toplam 97 hasta çalışmaya dahil edildi. İnme için risk faktörleri belgelendi ve değerlendirildi. Tanı çalışması, anamnez, tam fizik muayene ve geniş laboratuvar, radyolojik, immünolojik, nörolojik ve kardiyolojik muayeneden oluşuyordu. İnme etiyolojisi, akut inme tedavisinde vasküler, vaskülit markerlar , kardiyak incelemelere göre değerlendildi.

Sonuç:

Yaş ortalaması 39.7 olan 32 erkek ve 66ı kadın hasta vardı. İnme alt tipine bakıldığında, olguların% 7.1,nde büyük arter aterosklerozu,% 13.9unda kardiyoembolizm,% 7.8inde küçük damar tıkanıklığı,% 37.2ünde diğer saptanan etiyoloji ve% 36ünde saptanmamış etiyoloji saptandı. Geleneksel risk faktörleri ile ilgili olarak sigara içmek , hipertansiyon ve diabetes mellitus, düşük sosyokültürel düzey, yüksek vücut kitle indeksi ve ailede inme öyküsü vardı. Ortalama takip süresi 37.5 aydır Çalışmamızda iskemik inmeli genç erişkinlerde geleneksel risk faktörleri çok nadir görülmekteydi ve bu hastalığın önlenmesinin olası diğer faktörlerin yönetimi ile kontrol altına alınabileceğini göstermekteydi. Hastalığın artan yükünü göz önüne alarak, genç inmeli hastalarda morbidite ve mortaliteyi azaltmak için daha fazla araştırma çalışmasına ihtiyaç vardır.