55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARKİNSON HASTALIĞINDA HASTALIK BAŞLANGICI VE DOMİNANT HEMİSFER İLİŞKİSİ
FİGEN VARLIBAŞ 1 GÜLBÜN YÜKSEL 2

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ PROGRAMI
2- HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç:

Parkinson Hastalığı (PH) dopamin içeren nigrostriatal nöronları içerecek şekilde, sinüklein patolojisi ile ilişkili, yaygın nörodejenerasyonun bulunduğu, yavaş ilerleyici bir hastalıktır. Motor ve motor olmayan bulgular ile kendini gösterir. Bu çalışmada Parkinson Hastalığı klinik başlangıcında tek taraflı motor bulgularının dominant hemisfer ve el tercihi ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza; hareket bozuklukları polikliniğimize başvuran hastalardan, tedavi öncesi, tek taraflı motor bulguları olan Pakinson hastaları seçildi. Klinik değerlendirme UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği) ile derecelendirildi. Dominant hemisfer ve el tercihi Edinburgh Handedness Inventory’’ (Edinburg El Tercihi Anketi) testi ile değerlendirildi. İlave olarak, ayakkabı giyimi ve topa tekme vurma soruları ile ayak tercihi sorgulandı

Bulgular:

Yaşları 57 ile 77 arasında değişen (Ortalama 65,8±5,6) 8 Kadın, 12 erkek toplam 20 PH çalışmaya alındı. Hastalık ile ilişkili şikayetlerinin ortalama süresi 2,5±2,9 yıl idi. Tedavi öncesi UPDRS ortalaması 36,15±13,16 olarak hesaplandı. Sağ el dominansı 16 hasta (%80), Sol el dominansı 2 hasta (%10), Her iki el kullanımı 2 hasta (%10) olarak değerlendirildi. Hastaların 19 tanesi sağ ayak tercihi bildirirken 1 hastanın tercihi net değildi. Hastaların motor bulgularının varolduğu taraf ise 17 hastada sağ (%85), 3 hastada sol taraf yerleşimli motor bulgular şeklindeydi.

Sonuç:

Pilot çalışma olarak değerlendirilebilecek çalışmamızda el tercihi ve dominant hemisfer ile motor bulguların ortaya çıkış yönü arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.