55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MAJOR DAMAR OKLÜZYONU OLAN AKUT DİSEKSİYON HASTALARINDA ENDOVASKÜLER TEDAVİ DENEYİMİMİZ
FATMA ALTUNTAŞ KAYA 1 ÖZLEM AYKAÇ 1 ZEHRA UYSAL KOCABAŞ 1 ATİLLA ÖZCAN ÖZDEMİR 1

1- ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD
 
Amaç:

Diseksiyona bağlı akut iskemik inmenin tedavisinde intravenöz trombolitik tedavi etkin ve güvenilir bir yöntemdir. İntrakranial damar oklüzyonu ile birlikte görülen diseksiyonunun endovasküler tedavisinin klinik sonuçları ve reperfüzyon oranlarıyla ilgili bilgilerimiz ise kısıtlıdır. Çalışmamızda endovasküler tedavi uyguladığımız etyolojisinde akut diseksiyon olan hastalarımızı sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Ocak 2015- Ağustos 2019 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnme Ünitesinde majör damar okluzyonuna bağlı iskemik inme nedeniyle endovasküler tedavi yapılan ve etyolojide diseksiyon saptanan hastaların prospektif girilen verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, semptom zamanı, acile geliş zamanı, trombolitik tedavi uygulanması, başvuru National Institute of Health Stroke Skalası (NIHSS) skoru, Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECT), etyolojik tanıları, trombektomi yöntemi, rekanalizasyon oranı, işlem sonrası intraserebral kanama, taburculuktaki ve 3 ay sonraki modifiye Rankin skoru kaydedildi.

Bulgular:

Yaş ortalaması 44.7±10 olan toplam 9 hasta çalışmaya dahil edildi. % 66.7’si erkek (n=6), % 33.3’ü kadındı (n=3). İki hastanın son bir hafta içinde künt travma öyküsü mevcuttu. 6 hastamızda orta serebral arter-internal karotis arter tandem oklüzyonu mevcuttu. Bir hastamızda internal karotis arter diseksiyonuna bağlı T oklüzyon, bir hastamızda ise vertebrobaziler oklüzyon mevcuttu. Başvuru sırasında ortalama NIHSS skoru 17.8 (9-30) hesaplandı. Sadece bir olguya intravenöz trombolitik tedavi verildi. Üç olgunun trombolitik tedavi için kontrendikasyonu mevcuttu. Hastalarımızın 3’üne tromboaspirasyon, 2’sine izole stent, 4’üne kombine teknik uygulandı. %88.9 olguda başarılı rekanalizasyon (mTICI 2b-3) sağlandı. 3 hastada ilk işlemde başarılı rekanalizasyon elde edildi. Hiçbir hastada işlem sonrası semptomatik kanama izlenmedi. %66.7 hastanın üç ay sonraki modified Rankin Scale (mRS) değeri 0-2 idi. Bir hasta eksitus oldu.

Sonuç:

Diseksiyona bağlı akut iskemik inmenin endovasküler tedavisi etkin ve güvenilirdir Endovasküler tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve daha iyi klinik sonlanım sağlayan tekniklerin belirlenmesi için daha fazla çalışma gereklidir.