55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MİGREN HASTALARINDA MONOSİT/ YÜKSEK DANSİTELİ LİPOPROTEİN KOLLESTEROL ORANININ BEYAZ CEVHER LEZYONU İLE İLİŞKİSİ
ERSİN KASIM ULUSOY

1- S.B.Ü. Kayseri Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kayseri
 
Amaç:

Migren görülme sıklığı çok yüksek olmasına ragmen, patafizyolojisi tam anlamıyla halen anlaşılamamıştır. Migren patolojisinde ve hastalığın gidişatını tahmin etmekte major rol alan endotel disfonksiyonu, oksidatif stres ve inflamasyonu doğrudan ya da dolaylı olarak tahmin ettirebilecek markılar klinisyenlerin araştırma konusu olmaktadır. Yapılan farklı çalışmalar sonucunda migren hastalarında beyaz cevher lezyonu (BCL) normal popülasyona göre daha sık gözlendiği belirtilmiştir. Bu çalışmada, birincil olarak migren hastalarında Monosit/HDL-C oranı BCL ile ilişkisini göstermeyi, ikincil olarakta serum Monosit/HDL-C oranını (MHO) sağlıklı gönüllülerle karşılaştırarak atak sıklığı ve atak şiddetinde kullanılabilecek biomarkır olup olamayacagını göstermeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza 201 migren hastası (114 BCL olmayan, 87 BCL olan) ve 150 sağlıklı gönüllü üzerinde yürütüldü. Migren tanısı International Classification of Headache Disorders III tanı kriterlerine göre konuldu. Migrenli hastaların Ağrı şiddeti Vizüel Analog Skala (VAS) ile, dizabilite oranları Migraine Disability Assesment Scale (MIDAS) belirlendi. Hematolojik ve biyokimyasal ölçümler için kan örnekleri alındı. MHO hesaplandı ve istatistiksel olarak kontrol grubu ile karşılaştırıldı.

Bulgular:

Ortalama MHO oranı migrenlilerde 15.04±5.63 olarak saptanırken, kontrol grununda bu değer 9.3±2.95 olarak saptandı. Bu fark istatistiksel olarakta anlamlıydı (p<0.001). Migrenli’li hastalarda kontrol grubuna göre MHR cut-off değeri 12.9 olarak bulundu. MHO oranıyla VAS skoru ve MİDAS evresi arasında istatistiksel olarak anlamlı olan, pozitif yönde korelasyon vardı (r:0.424, r:0,356 sırasıyla), (p<0.001). Ayrıca BCL olan migrenli hastalarda MHO, olmayanlara göre istatistiksel olarak daha yüksekti (p<0.001).

Sonuç:

Sonuçlarımızda, endotel disfonksiyonun göstergesi olan MHO seviyeleri migren hastalarında BCL, ağrının şiddeti ve dizabilitesi ile ilişkili olduğu ve bunları belirlemede bağımsız bir belirteci olduğu gösterilmiştir. MHO seviyeleri migren hastalarında BCL saptamada yararlı, pratik, ucuz ve kolay hesaplanabilir bir marker olabileceğini önermekteyiz. Bunun yanında daha net sonuçlar oluşabilmesi ve patofizyolojinin aydınlatılabilmesi açısından geniş ölçekli, randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.